หน้าหลัก Essential Grammar In Use: A Self-Study Reference and Practice Book for elementary students of...

Essential Grammar In Use: A Self-Study Reference and Practice Book for elementary students of English

5.0 / 5.0
คุณชอบหนังสือเล่มนี้มากแค่ไหน
คุณภาพของไฟล์เป็นอย่างไรบ้าง
ดาวน์โหลดหนังสือเพื่อประเมินคุณภาพของไฟล์
คุณภาพของไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาเป็นอย่างไรบ้าง
ปี:
2012
ฉบับพิมพ์ครั้งที่:
4
สำนักพิมพ์:
Cambridge University Press
ภาษา:
english
จำนวนหน้า:
217
ISBN 10:
052118939X
ไฟล์:
PDF, 19.96 MB

คำที่ถูกค้นหาบ่อยที่สุด

 
15 comments
 
徐宗涛
dasfs查询,模拟操作内存卡刷卡刷卡积分卡时间
15 May 2018 (18:15) 
Robbie
It's not the 4th edition. It's in black & white
19 March 2020 (18:22) 
David
Thank you very much indeed for the books! Here I got every book I was looking for.
03 June 2020 (03:48) 
OTABEK
VERY GOOD!!! very best book

06 July 2020 (11:21) 
Given Stigo Nkhoma
Thank you very much for the book the site is extremely well maintained
23 July 2020 (20:27) 
migoo
This is not the 4th edition!!!
29 September 2020 (21:14) 
Jamme Harirah
I just loved the books.
25 November 2020 (16:41) 
Amy
It's a really good website where I can find most of the books I need. Thanks!
13 December 2020 (16:30) 
Detf
?♥️♥️?????????‍♂️?????????????‍♂️?⛄⛄
26 December 2020 (18:50) 
bl
Thank you
25 February 2021 (14:43) 
Amanda
I love this app because is really helping up coming students.
27 February 2021 (22:41) 
janice
it's a really good book but, could anyone tell me where do we get the key answers?
08 July 2021 (17:22) 
Wheng
Thank you so much for all your books!
13 August 2021 (06:50) 
Ajinkya Lade
Getting a free book effortlessly made possible by you, thank you
02 September 2021 (19:01) 
lpx18
非4th
05 January 2022 (06:38) 

To post a review, please sign in or sign up
คุณเขียนบทวิจารณ์หนังสือ และแบ่งปันประสบการณ์ของคุณได้ ผู้อ่านคนอื่น ๆ มักจะสนใจความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับหนังสือที่คุณอ่าน ไม่ว่าคุณจะชอบหนังสือเล่มนี้หรือไม่ก็ตาม หากคุณให้ความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาและมีรายละเอียดแล้ว ผู้คนจะได้พบกับหนังสือเล่มใหม่ที่เหมาะสมกับพวกเขา
UNIT 1

am/is/are

--. .'o.,,. .-_""
..,
"I

I t ,. '

...

35-

t;}...
:·

She's a doctor.
She isn't a nurse.
positive
I

·.,
They're rich.
They aren't poor.

lt's hot.
It isn't cold.
negative

am

he
she } is
it
we
you }are
they

(I'm)
(he's)
(she's)
(it's)
(we're)
(you're)
(they're)

I

am not

he
she }is
it

not

we
you }are not
they

(I'm not)
(he's not
(she's not
(it's not

(we're not or we aren't)
(you're not or you aren't)
(they're not or they aren't)

-

Can you close the window, please? I'm cold.
I'm 32 years old. My sister is 29.
My brother is a policeman. He's very taH.
John is afraid of dogs.
It's 10 o'clock. You're late again.
Ann and I are very good friends.
My shoes are very dirty. I must clean them.

-

I'm tired but I'm not hungry.
Tom isn't interested in politics.
Jane isn't at home at the moment. She's at work.
Those people aren't English. They're Australian.

ther~'s = there is
here's = here is:
that's = that is
- Thcµik you. That's very kind of you.
- Look! There's George.
~Unit

2

am/la/are (questions)

or he isn't)
or she isn't)
Of it isn't)

UNIT 1

Exercises

1.1 Write the short tonn (she's/we aren't etc.).
1 he is ............ ~~'.~.....................
2 they are ....... .. ............. ... .......

3 she is not ................................ 5 I am not ............................... .
4 it is ..... ...... ............... .. ..... ....... 6 you are not ........................,

Write the full form (she ls/we are not etc.).
.............................. .
9 You 're ································ 11 1"t 1"sn't
7 we aren't .... ~~-~."."~..!'!!?~....... .
8 I'm ....................................... . 10 they aren't ......................... 12 she's ..................................... .

1.2 Put in am, Is or are.
1
2
3
4
5
6
7

The weather . ..i.~ ........ very nice today.
I ......... ,.... not tired.
This case ................ very heavy.
These cases ................ very heavy.
The dog ................ asleep.
Look! There ..........; ....... Carol.
I .............. hot. Can you open the window,
please?

1. 3 Write full sentences. Use

8 This castle ................. one tho.usand years
old.
9 My brother and I ................. good tennis
players.
10 Ann ................. at home but her children
................. at school.
I
11 ............... a student. My sister ............ an
architect.

am/ls/are each time.

1 (my shoes very dirty) .MY..~~?~.l?..~!:"~..Y.~.t:'Y..~!~Y.: .............................................................................. .
2 (my bed very comfortable) My ........................................................................................................... .
3 (your cigarettes in your bag) ............................................................................................................... .
4 (I not very happy .today) ....................................................................................................................... .
5 (this restaurant very expensive) ......................................................................................................... .
6 (the shops not open today) ................................................................................................................. .
7 (Mr Kelly's daughter six years old) .................................................................................................. .
8 (the houses in this street very old) ................................................................................................... .
9 (the examination not difficult) ............................................................................................................ .
10 (those flowers very beautiful) ............................................................................................................. .

1.4 Write positive or negative sentences. Use am/am not/la/Isn't/are/aren't.
1 (Paris/the capital of France) ..f.~r!~..i.~:~.~.~.~~.P.!~~.l..~f.F.r.~.".1.~~: .................................................. ..
2 (I/interested in football) .. !'.rr! ..".1.9.~J!'.1.~~r.~~~4.. !!'!.f~R~t?.~!!: ........................................................... .
3 (I/hungry) I ....................................................................................................................................... .
4 (it/warm today) It ................................................................................................................. today.
5 (Rome/in Spain) Rome ...................................................................................................................... .
6 (I/ afraid of dogs) I ............................................................................................................................ .
7 (my hands/ cold) My
................................................................................................................... .
8 (Canada/ a very big country) .............................................................................................................. .
9 (the Amazon/ in Africa) ...................................................................................................................... .
10 (diamonds/ cheap)
............................................................................................................................. .
11 (motor-racing/ a dangerous sport) ...................................................................................................... .
12 (cats/big animals) ............................................................................................................................. .

UNIT 2
~Unit

1

am/is/are (questions)

am/la/are

positive

question
am

I

he
she } is
it

we
you } are
they

am

I?

is{

are{

14-

Ami

ri.9kt?

-f I I

26

he?
she?
it?
we?
you?
they?

-

'Is your mother at home?' 'No, she's out.'
'Is it cold in your room?' 'Yes, a little.'
Those shoes are nice. Are they new?
Are books expensive in your country?

-

'How old is Joe?' 'He's 24.'
'What colour is your car?' 'It's blue.'
'Where are you from?' 'Canada.'
'How much are these postcards?' 'They're 40 pence each.'

what's = what is
who's = who is
how's = how is
- Who's that man?
- What's the time?
- Where's Jill?
- How's your father?

where's = where is:

short answers
Yes, I am.
Yes,

he
she
{
it

No, I'm not.
No,

he's
she's
{
it's

} not. or No, {

~~e

} isn't.

we're }
{we }
No, { you're
not. or No, you
aren't.
they're
they
- 'Are you tired?' 'Yes, I am.'
- 'Are you hungry?' 'No, I'm not but I'm thirsty.'
-, 'Is he English?' 'Yes, he is.'
- 'Is Ann at work today?' 'No, she isn't.'
- 'Is this seat free?' 'Yes, it is.'
- 'Are these your shoes?' 'Yes, they are.'
- 'Am I late?' 'No, you aren't.'