หน้าหลัก Immunology (ภูมิคุ้มกันวิทยา)

Immunology (ภูมิคุ้มกันวิทยา)

, , , ,
0 / 0
คุณชอบหนังสือเล่มนี้มากแค่ไหน
คุณภาพของไฟล์เป็นอย่างไรบ้าง
ดาวน์โหลดหนังสือเพื่อประเมินคุณภาพของไฟล์
คุณภาพของไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาเป็นอย่างไรบ้าง
หมวดหมู่:
ปี:
2016
ฉบับพิมพ์ครั้งที่:
4
สำนักพิมพ์:
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา:
thai
จำนวนหน้า:
314
ไฟล์:
PDF, 21.01 MB

คำที่ถูกค้นหาบ่อยที่สุด

 
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
คุณเขียนบทวิจารณ์หนังสือ และแบ่งปันประสบการณ์ของคุณได้ ผู้อ่านคนอื่น ๆ มักจะสนใจความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับหนังสือที่คุณอ่าน ไม่ว่าคุณจะชอบหนังสือเล่มนี้หรือไม่ก็ตาม หากคุณให้ความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาและมีรายละเอียดแล้ว ผู้คนจะได้พบกับหนังสือเล่มใหม่ที่เหมาะสมกับพวกเขา
1

Asset Management of Bridges: Proceedings of the 9th New York Bridge Conference, August 21-22, 2017, New York City, USA

ปี:
2017
ภาษา:
english
ไฟล์:
PDF, 188.37 MB
0 / 0
2

Производственный менеджмент

ภาษา:
russian
ไฟล์:
PDF, 997 KB
0 / 0
Immunology

ภาพจาก

Sciencephoto library

วิไลวรรณ
วรลักษณ์
ชุมพล
หทัยรัตน์
ปารเมศ

เพชรโสภณสกุล
สัปจาตุระ
สกลวสันต์
ธนัญชัย
เทียนนิมิตร

ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิมพ์ครั้งที่ 1
แก้ไขครั้งที่ 1
แก้ไขครั้งที่ 2
แก้ไขครั้งที่ 3

พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2559

สารบัญ
บทที่
1
2
3
4
5

หน้า
วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล
หทัยรัตน์ ธนัญชัย
หทัยรัตน์ ธนัญชัย
วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล
หทัยรัตน์ ธนัญชัย

10
11
12
13
14
15

Introduction to Immunology
Innate immunity
Immunoglobulins and Immunoglobulin Genes
Complement
Principle and application of antigen-antibody
reactions
Major Histocompatibility Complex Molecule
and Antigen Presentation to T lymphocyte
B and T cell Development
T cell Activation
Effector Mechanisms of Cell-Mediated Immunity
B cell Activation and Antibody Production
Effector Mechanisms of Humoral Immunity
Mucosal Immunology
Immunity to Microbes
Transplantation Immunology
Tumor Immunology
Hypersensitivity
Immunologic Tolerance and Autoimmunity

16
17
18
19

Immunodeficiency
Immunotherapy
Vaccination
Laboratory Diagnosis for Immunological Disorders

ปารเมศ เทียนนิมิตร
ชุมพล สกลวสันต์
วรลักษณ์ สัปจาตุระ
ชุมพล สกลวสันต์

6
7
8
9

หทัยรัตน์ ธนัญชัย

1-14
15-40
41-59
60-72
73-88
89-105

วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล
วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล

106-115
116-131

หทัยรัตน์ ธนัญชัย

132-148

ปารเมศ เทียนนิมิตร
ปารเมศ เทียนนิมิตร
หทัยรัตน์ ธนัญชัย
หทัยรัตน์ ธนัญชัย
ชุมพล สกลวสันต์
ปารเมศ เทียนนิมิตร

149-167
168-210
214-228
229-240
241-258
259-270
271-282
283-293
294-298
299-306

บทที่ 1

Introduction to Immunology
วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล
คาว่า immunity มีรากศัพท์จากคาในภาษาลาตินคือ immunitas ซึ่งหมายถึงป้องกันหรือไม่ถูก
ดาเนินคดีของสมาชิกสภาสูงของโรมันในช่วงที่ดารงตาแหน่ง ในประวัติศาสตร์ immunity หมายถึงการ
ป้องกันจากโรคหรือโรคติดเชื้อ
บทบาทของระบบภูมิคุ้มกันคือป้องกันการติดเชื้อ แต่อย่างไรก็ตามสารแปลกปลอมที่ไม่ใช่ตัวเชื้อก็
สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ ด้วยเหตุนี้การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันจึงระบุให้ชัดขึ้นคือการตอบสนอง
ต่อตัวเชื้อและชิ้นส่วนของเชื้อ รวมถึงสารแปลกปลอมที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่เช่นโป; รตีน โพลีแซคคาไรด์
และสารที่โมเลกุลขนาดเล็กที่ อาจมาจากสภาวะปกติหรือเกิดพยาธิสภาพ เช่นในบางสภาวะโมเลกุลที่เป็น
ของร่างกายเอง ก็สามารถกระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อร่างกายตนเองได้ (autoimmune responses)
นักประวัติศาสตร์มักจะให้การยกย่อง Thucydifes ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 15 ในกรุงเอเธนส์
ซึ่งเป็นผู้แรกที่กล่าวถึงภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อกาฬโรค (plague) แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
อาจจะมีมาก่อนหน้านั้น ดังได้มีการบันทึกในประวัติ ศาสตร์โบราณของจีนซึ่งป้องกันเด็กจากการติดเชื้อ
ฝีดาษโดยการให้สูดเอาผงที่สกัดได้จากสะเก็ดแผลที่ผิวหนังผู้ป่วยที่หายจากโรคฝีดาษ วิวัฒนาการความรู้
เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเริ่มพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนโดย Edward Jenner แพทย์ชาวอังกฤษ สังเกตว่าผู้ที่ทางานใน
ฟาร์มวัวนมที่ติดเชื้อฝีดาษของวัว (cow pox) จะไม่เป็นฝีดาษ (small pox) ซึ่งเป็นโรคที่รุนแรงกว่ามาก
Jenner ได้ทดลองฉีดสะเก็ดหนองของผู้เป็นฝีดาษวัวให้กับเด็กชายอายุ 8 ขวบ หลังจากนั้นจึงฉีดด้วยเชื้อ
ฝี ด าษปรากฏว่ า เด็ ก ไม่ ป่ ว ยเป็ น โรคฝี ด าษ เขาได้ ตี พิ ม พ์ ง านนี้ ใ นปี ค.ศ. 1798 และเรี ย กวิ ธี ก ารนี้ ว่ า
vaccination ซึ่งมาจากภาษาลาติน vaccinus แปลว่า ของวัวหรือมาจากวัว
การค้นพบในเวลาต่อมาโดย Robert Koch ว่าเชื้อจุลชีพเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อและจุลชีพแต่ละ
ชนิดก่อให้เกิดโรคที่ไม่เหมือนกัน นาไปสู่การสร้างวัคซีนต่อเชื้ออื่นๆ เช่น Louise Pasture ได้ผลิตวัคซีน
ป้องกันอหิวาห์ในลูกไก่ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งสามารถช่วยชีวิตเด็กชายที่ถูกสุนัขบ้ากัดซึ่งในเวลา
นั้นยังไม่มีทางรักษา
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า การกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีน นี้ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อที่ ในปีคศ 1980 ทางองค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าโรคฝีดาษเป็นโรค
ชนิดแรกที่สามารถกาจัดให้หมดไปจากโลกนี้ได้โดยโปรแกรมฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความสาคัญ
ของระบบภูมิคุ้มกันในการป้องกันการติดเชื้อ

2

ระบบภูมิคุ้มกันแบบ innate และแบบ adaptive
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแบ่งออกเป็น 2 ระบบคือ แบบที่มีพร้อมอยู่แล้วและเกิดขึ้นทันทีเรียกว่า
innate immunity บางครั้งอาจจะเรียกว่าภูมิคุ้ มกันตามธรรมชาติ (natural หรือ native immunity) กับแบบที่
เกิดตามมาทีหลังต้องใช้ระยะเวลาในการตอบสนอง เรียกว่า adaptive immunity ซึ่งบางครั้งอาจจะเรียกว่า
ภูมิคุ้มกันแบบจาเพาะ (specific immunity) (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 ภูมิคุ้มกันแบบ innate และแบบ adaptive
ภูมิคุ้มกันแบบ innate เป็นด่านแรกในการป้องกันการติดเชื้อ ส่วนภูมิคุ้มกันแบบ adaptive จะตอบสนองตามมาซึ่ง
ประกอบด้วยการกระตุ้น lymphocyte ระยะเวลาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่แสดง เป็นเพียงค่าประมาณ ซึ่งจะแตกต่าง
กันในติดเชื้อแต่ละชนิด (ภาพจาก Cellular and Molecular Immunology. 7thed 2012 โดย Abbas และคณะ หน้า 3)

ภูมิคุ้มกันแบบ innate
ภูมิคุ้มกันแบบ innate เป็นด่านแรกของร่างกายในการป้องกันจุลชีพซึ่งทางานทันทีที่จุลชีพเข้ามา
ด้วยการจับกินหรือทาลายจุลชีพนั้น ประกอบด้วย เซลล์และสารซึ่งมีอยู่พร้อมอยู่แล้วแม้ว่าจะยังไม่มีการติด
เชื้อเลยก็ตาม ประกอบด้วย 1. ด่านปกป้องพื้นผิวและสารเคมี เช่น epithelial cell และสารต่อต้านจุลชีพที่ถูก
ปล่อยออกมาบริเวณพื้นผิว epithelial cell 2. เม็ดเลือดขาว พวก phagocyte ได้แก่ neutrophil, macrophage
ซึ่งสามารถกินเชื้อโรคได้ dendritic cell และ natural killer cell (NK cell) 3. โปรตีนในเลือด เช่น คอมพลี
เมนต์และสารที่หลั่งมาในระหว่างกระบวนการอักเสบ 4. โปรตีนในกลุ่มไซโตไคน์ (cytokine) ที่ควบคุมการ
ทางานของเซลล์ในระบบ innate ภูมิคุ้มกันแบบ innate ไม่มีความจาเพาะต่อจุลชีพชนิดใดชนิดหนึ่งแต่จะ
จาเพาะกับโครงสร้างที่พบบนเชื้อหลายชนิด ทั้งนี้เนื่องจาก receptor บนผิวเซลล์ (pattern-recognition
receptor) จะจับกับโมเลกุลที่พบรวมๆหรือเหมือนกันในกลุ่มของเชื้อต่างๆ (pathogen-associated molecular

3
pattern) การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบ innate จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและหมดไปในเวลาไม่กี่ชั่วโมง จึง
เหมาะในการควบคุมไม่ให้เชื้อเพิ่มขึ้น ณ เวลาที่เชื้อเข้ามา แต่ไม่สามารถคงอยู่เพื่อป้องกันเชื้อชนิดเดิมที่เข้า
มาใหม่ได้ ในการป้องกันเชื้อซ้าจึงจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่มีความจาเพาะต่อเชื้อแต่ละชนิด ซึ่งมี
การเพิ่มขึ้นอย่างมากมายและคงอยู่ได้นานซึ่งเรียกว่า adaptive immunity เพื่อที่จะกาจัดเชื้อโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ภูมิคุ้มกันแบบ adaptive
ภูมิคุ้มกันแบบ adaptive เป็นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกระตุ้น จะมีการ
แบ่งตัวอย่างมากมาย ซึ่งจะต้องใช้เวลาหลายวันหรือเป็นอาทิตย์จึงจะเห็นการตอบสนอง มีลักษณะที่สาคัญ
คือความจาเพาะและมีความจาต่อเชื้อที่เคยพบมาแล้ว ถ้าได้รับเชื้อชนิดเดิมในครั้งต่อไปจะตอบสนองได้เร็ว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น บางครั้งจึงเรียกว่า เรียกว่าภูมิคุ้มกันแบบจาเพาะ (specific immunity) หรือ
ภูมิคุ้มกันแบบที่เกิดขึ้นในภายหลังจากการถูกกระตุ้น (acquired immunity) หรือภูมิคุ้มกันแบบปรับได้ เซลล์
ที่มีบทบาทสาคัญในระบบภูมิคุ้มกันแบบ adaptive คือ lymphocyte
ภูมิคุ้มกันแบบ adaptive แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ HMI (humoral mediated immunity) ตัวที่ทาหน้าที่
ก็คือแอนติบอดี ซึ่งสร้างโดย B cell อีกส่วนหนึ่งคือ CMI (cell mediated immunity) ตัวที่ทาหน้าที่ก็คือ T
cell ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป
คุณลักษณะของการตอบสนองแบบ adaptive นั้นมาจากคุณลักษณะของ lymphocyte ซึ่งแสดงดัง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปลักษณะที่สาคัญของระบบภูมิคุ้มกันแบบ adaptive
คุณลักษณะ
เอื้อประโยชน์ในการทาหน้าที่
ความจาเพาะ (specificity)
ให้ความมั่นใจว่าตอบสนองต่อเป้าหมาย เช่น เชื้อที่จาเพาะเท่านั้น
ความหลากหลาย (diversity)
สามารถตอบสนองต่อแอนติเจนที่มีอยู่อย่างมากมายมหาศาล
ความจา (memory)
เพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อการติดเชื้อซ้า
การเพิ่มจานวน (clonal expansion) เพิ่มจานวนของ lymphocyte ที่จาเพาะต่อแอนติเจนเพื่อที่จะควบคุม
เชื้อโรค
ตอบสนองแบบเฉพาะ
ตอบสนองเป็นการเฉพาะต่อเชื้อแต่ละชนิดที่ก่อโรคแตกต่างกันไป
(specialization)
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
หดกลับกลับสู่สมดุล (contraction ทาให้ภูมิคุ้มกันกลับเข้าสู่สภาวะพักตัวเมื่อการตอบสนองหรือกาจัด
and homeostasis)
เชื้อเสร็จสิ้น พร้อมที่จะตอบสนองในครั้งใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ตอบสนองต่อร่างกาย
มีสภาวะ tolerance ต่อแอนติเจนของร่างกาย ป้องกันไม่ให้เกิดการ
(nonreactivity to self)
บาดเจ็บหรือทาลายเนื้อเยื่อในระหว่างที่มีการตอบสนองต่อเชื้อโรค
(ดัดแปลงจาก Cellular and Molecular Immunology. 7thed 2012 โดย Abbas และคณะ หน้า 3)

4
จากที่กล่าวอธิบายมาทั้งหมดสามารถสรุปลักษณะของภูมิคุ้มกันแบบ innate และ adaptive ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุป เปรียบเทียบลักษณะที่สาคัญของ innate และ adaptive immunity
ลักษณะ
Innate
Adaptive
ความจาเพาะ
(specificity)
ความหลากหลาย
(diversity)
ความจา (memory)
ไม่มีการตอบสนองต่อ
ร่างกายตนเอง

รับรู้เชื้อหรือชิ้นส่วนของเชื้อเป็นกลุ่มรวมทั้ง
โมเลกุลที่ปล่อยจากเซลล์ที่ถูกทาลาย
จากัด: receptor ถูกกาหนดโดยยีนตั้งแต่เป็น
germ line
ไม่มี
ใช่

จาเพาะต่อเชื้อและแอนติเจนที่ไม่ใช่ตัวเชื้อ
มหาศาล: receptor เกิดจากการจัดเรียงตัว
ของ gene segment (somatic recombination)
มี
ใช่

องค์ประกอบ
เซลล์และด่าน

ผิวหนัง เซลล์เยื่อเมือก (mucosal epithelia) สาร lymphocyte ในชั้น epithelia และ แอนติบอดี
ต่อต้านเชื้อ (antimicrobial)
โปรตีนในเลือด
คอมพลีเมนต์ และสารอื่นๆ
แอนติบอดี
เซลล์
Phagocyte (macrophage, neutrophil) Natural lymphocyte
killer cell
(ดัดแปลงจาก Cellular and Molecular Immunology. 7thed 2012 โดย Abbas และคณะ หน้า
6)

คุณลักษณะของแอนติเจน

แอนติเจนหมายถึงสารใดๆที่สามารถจับกับ lymphocyte receptor ได้ ไม่ว่าสารนั้นจะกระตุ้น
lymphocyte ได้ ห รือ ไม่ ก็ ต าม แต่ ถ้ า ต้อ งการที่ จ ะย้ าถึ ง สารชนิด ที่ มี ความสามารถในการกระตุ้ น การ
ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันได้ ก็อาจจะเรียกสารนั้นให้จาเพาะลงไปว่าอิมมูโนเจน (immunogen) แต่ทั้งนี้คาว่า
แอนติเจนเป็นคาที่นิยมใช้ทั่วไป
สารแต่ละชนิดมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการตอบสนองของ lymphocyte แตกต่างกัน เฉพาะสาร
โมเลกุลที่มีขนาดใหญ่จึงสามารถที่จะกระตุ้น B cell ได้ ทั้งนี้เนื่องจากในกระตุ้น B cell จะต้องมีการ
เชื่อมต่อของ B cell receptor บนผิวเซลล์ให้เข้ามารวมเป็นกลุ่ม (cross-linking) หรือใช้โปรตีนแอนติเจนที่
กระตุ้น T cell เพื่อที่จะช่วยกระตุ้นการทางานของ B cell ก็ได้
โมเลกุลที่มีขนาดเล็ก เช่น di-nitrophenol แม้ว่าจะจับกับ B cell receptor หรือจับแอนติบอดีที่
จาเพาะได้ แต่ก็ไม่สามารถที่จะกระตุ้นการตอบสนองของ B cell ได้โดยตรง เรียกสารนี้ว่า hapten ซึ่งในการ
ทาให้ hapten กระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันได้ สามารถทาได้โดยการนา hapten ไปจับกับสารทีม่ ี
ขนาดใหญ่เช่นโปรตีนหรือโพลีแซคคาไรด์ ซึ่งเรียกว่าเป็น carrier เกิดเป็นสารประกอบ hapten-carrier ซึ่ง
สามารถกระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันได้ ตัวอย่างเช่น ยาเพนนิซิลิน จัดเป็น hapten เมื่อจับกับโปรตีน
บนผิวเซลล์เม็ดเลือดแดง ก็สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีต่อเพนนิซิลินได้ ซึ่งพบในผู้ป่วยที่มี
อาการโลหิตจางจากการแพ้ยาเพนนิซิลิน (รายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 15 Hypersensitivity)

5
แอนติเจนทั้งโมเลกุลเช่น โปรตีน โพลีแซคคาไรด์ และนิวคลีอิคแอซิด มักเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่
เกินกว่าที่แอนติบอดีจะไปจับได้ทั้งโมเลกุล ดังนั้นแอนติบอดีจะจับเฉพาะบางบริเวณของโมเลกุลเท่านั้น
เรียกบริเวณที่แอนติบอดีไปจับนีว้ ่า determinant หรือ epitope ในแอนติเจนขนาดใหญ่มักจะประกอบไปด้วย
หลายๆ epitope ถ้าเป็นโปรตีน epitope มักจะมีความหลากหลาย ในขณะที่โพลีแซคคาไรด์และนิวคลีอิค
แอซิดมักจะมี epitope ที่เหมือนๆหรือซ้าๆใน 1 โมเลกุล ผิวเซลล์รวมทั้งจุลชีพมักจะมี epitope ทั้งที่เป็น
โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตที่มีโครงสร้างซ้าๆกันอยู่เป็นจานวนมาก จึงสามารถที่จะเชื่อมต่อ B cell receptor
เข้ามารวมกันเกิดการส่งสัญญาณกระตุ้น B cell ได้เป็นอย่างดี ทาให้ B cell ตอบสนองต่อเชื้อได้

ระบบภูมิคุ้มกันแบบ adaptive และเซลล์ที่เกี่ยวข้อง
ภูมิคุ้มกันแบบ adaptive แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ HMI ตัวที่ทาหน้าที่ก็คือแอนติบอดีซึ่งสร้างโดย
B cell อีกส่วนหนึ่งคือ CMI ตัวที่ทาหน้าที่ก็คือ T cell ทั้ง HMI และ CMI มีบทบาทในการกาจัดเชื้อโรค
ต่างชนิดกัน ถ้าเป็นเชื้อที่เจริญหรือซ่อนอยู่ภายในเซลล์ เช่น ไวรัส หรือแบคทีเรียบางชนิด CMI จะมีบทบาท
สาคัญในการกาจัดเชื้อนั้น โดย T cell อาจจะทาลายเซลล์ที่ติดเชื้อได้โดยตรงหรืออาจหลั่งสารไปกระตุ้น
เซลล์ชนิดอื่นๆ เช่น macrophage ให้จับกินและทาลายเชื้อโรคนั้น ส่วน HMI นั้นมีความสาคัญต่อการกาจัด
เชื้อที่เจริญภายนอกเซลล์รวมทั้งสารพิษ โดยตัวเชื้อที่มีแอนติบอดีจับอยู่จะกระตุ้นระบบคอมพลีเมนต์ทาให้
เชื้อถูกจับกินโดยเซลล์พวก phagocyte ต่อไป ซึ่งเซลล์และการทางานในระบบ adaptive แสดงดังรูปที่ 2

รู ป ที่ 2 ชนิ ด ของระบบภู มิ คุ้ ม กั น
แบบ adaptive ในระบบ HMI B
cell ทาหน้าที่สร้างแอนติบอดีซึ่งจะ
ป้องกันการติดเชื้ อที่เจริญ ภายนอก
เซลล์ ส่วนใน CMI helper T cell
จะกระตุ้น macrophage ให้สามารถ
ฆ่ า เชื้ อ ที่ กิ น เข้ า ไปได้ ในขณะที่
cytotoxic T cell สามารถทาลาย
เซลล์ที่มีการติดเชื้อได้โดยตรง
(ภาพจาก Cellular and Molecular
Immunology.7thed 2012 โดย Abbas
และคณะ หน้า 4)

เซลล์และอวัยวะในระบบภูมิคุ้มกัน

6
เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันทั้งแบบ innate และ adaptive ได้แก่ เม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ ที่มีต้นกาเนิดมา
จากเซลล์ในไขกระดูกคือ pluripotential hematopoietic stem cell ซึ่งมีการพัฒนาการไปเป็น 2 สายคือ 1. สาย
lymphoid ซึ่งเจริญไปเป็น B cell, T cell และ NK cell และ2. สาย myeloid ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเม็ดเลือด
ขาวที่เจริญไปเป็น dendritic cell, macrophage, monocyte และ granulocyte และกลุ่มเม็ดเลือดแดงและ
megakaryocyte ที่สร้างเกร็ดเลือด ดังรูปที่ 3

รูปที่ 4 การพัฒนาการของเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆ
Pluripotent hematopoietic stem cell ในไขกระดูกเป็นต้นกาเนิดของเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และเกร็ดเลือด เซลล์
ในสาย lymphoid จะเจริญไปเป็น B cell, T cell และ NK cell ในขณะที่สาย myeloid จะเจริญไปเป็น dendritic cell,
กลุ่ม granulocyte ซึ่งได้แก่ neutrophil eosinophil basophil, กลุ่ม monocyte อยู่ในกระแสเลือด ส่วน mast cell และ
macrophage จะอยู่ในเนื้อเยื่อ (ภาพจาก Janeway’s Immunobiology. 8thed 2012 โดย Murphy และคณะ หน้า 5)
หมายเหตุ ได้มีการพิสูจน์ว่าทั้ง mast cell และ macrophage ไม่ได้เจริญมาจาก basophil และ monocyte ซึ่งออกจา
กระแสเลือดไปสู่เนื้อเยื่อ ดังที่เข้าใจกันในอดีตและในรูปยังเป็นความรู้เดิม

7
Lymphocyte
เป็นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันแบบ adaptive ที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นเซลล์เพียงชนิดเดียวในร่างกายที่มี receptor
ที่จาเพาะต่อ determinant ที่มีความาแตกต่างกันในแต่ละ lymphocyte หรือ clone (clone หมายถึงกลุ่มของ
lymphocyte ซึ่งเริ่มต้นมาจากเซลล์เดียว แล้ วมีการแบ่งตัวเพิ่มจานวนโดยที่ทุกเซลล์จะเหมือนเซลล์เริ่มแรก)
lymphocyte แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยคือ B cell, T cell และ natural killer cell (NK cell) (รูปที่ 4)
B cell ทาหน้าที่สร้างแอนติบอดีซึ่งจะไปจับกับเชื้อที่จาเพาะ ทาให้เชื้อไม่สามารถออกฤทธิ์หรือกระตุ้น
ระบบคอมพลิเมนต์ ทาให้ถูกจับกินโดยพวก phagocyte
ในส่วนของ T cell แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยคือ CD4+ T cell หรือ helper T cell ซึ่งหลั่ง cytokine ไปกระตุ้นการ
ทางานของเซลล์ต่างๆ เช่น macrophage, T cell และ B cell ส่วน CD8+ T cell หรือ cytotoxic T cell
สามารถที่จะทาลายเซลล์ที่ติดเชื้อได้โดยตรง
นอกจากนีย้ ังมีกลุ่มของ regulatory T cell ซึ่งทาหน้าที่ควบคุมการทางานของระบบภูมิคุ้มกันให้อยู่ในสมดุล
lymphocyte กลุ่มสุดท้ายคือ NK cell ทาหน้าที่ทาลายเซลล์ที่มีการติดเชื้อ เซลล์กลุ่มนี้จัดอยู่กลุ่มของ
ภูมิคุ้มกันแบบ innate ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดต่อไปในบทที่ 8
รูปที่ 4 ชนิดของ lymphocyte
1. B cell รับรู้แอนติเจนจะ
เปลี่ยนเป็น plasma cell สร้าง
แอนติบอดี
2. helper T cell จะรับรู้
แอนติ เ จนที่ ถู ก น าเสนอโดย
antigen presenting cell ทาให้
หลั่ง cytokine ซึ่งไปกระตุ้นให้
เกิดการทางานของเซลล์ต่างๆ
3. cytotoxic T cell รับรู้เซลล์ที่
ติดเชื้อและทาลายเซลล์นั้น
4. regulatory T cell จะยับยั้ง
ป้อ งกัน มิใ ห้มี การตอบสนอง
เช่น ต่อ self antigen
5. NK cell มี receptor ที่ไม่มี
ความหลากหลายเหมือนของ T
cell และ B cell จะรับรู้และ
ทาลายเซลล์ที่ติดเชื้อ (ภาพจาก
Cellular and Molecular
Immunology. 7thed 2012 โดย
Abbas และคณะ หน้า 4)

8
Neutrophil
เป็นเม็ดเลือดขาวที่สามารถกินสิ่งแปลกปลอมได้ จึงเป็น phagocyte ชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในกระแสเลือด เรียกอีก
ชื่อหนึ่งว่า polymorphonuclear leukocyte (PMN) เนื่องจากนิวเคลียสมีลักษณะเป็นก้อนเล็กๆ (lobe) หลายๆ
ชิ้นเชื่อมกัน มีแกรนูลซึ่งประกอบด้วยเอนไซม์ต่างๆ เช่น lysozyme, collagenase และ elastase มีมากที่สุด
ในกระแสเลื อ ดและเป็ น เม็ ด เลื อ ดขาวชนิ ด แรกที่ ไ ปยั ง บริ เ วณที่ ติ ด เชื้ อ และท าให้ เ กิ ด การอั ก เสบหรื อ
inflammation ขึ้น neutrophil ถูกสร้างขึ้นและเข้าสู่กระแสเลือดมากกว่า 1x1011 เซลล์ต่อวัน สามารถเคลื่อนที่
ไปยังบริเวณที่มีการติดเชื้อภายในไม่กี่ชั่วโมง ถ้าไม่มีการติดเชื้อก็จะไหลเวียนอยู่เพียง 6 ชั่วโมง จากนั้นก็จะ
เกิดการตายแบบ apoptosis และถูกจับกินโดย macrophage ในตับและม้าม
Mononuclear phagocyte
หมายถึง phagocyte ที่มีนิวเคลียสเดียว ได้แก่ monocyte ซึ่งอยู่ในกระแสเลือด ส่วน macrophage จะอยู่ตาม
เนื้อเยื่อต่างๆ ซึ่งจะมีชื่อเรียกต่างๆกัน เช่นที่อยู่ตับ สมอง ปอด กระดูก จะเรียกว่า Kupffer cell, microgial
cell, alveolar macrophage และ osteoclast ตามลาดับ บทบาทที่สาคัญของ macrophage คือทาหน้าที่กินและ
ฆ่าเชื้อโรค (รายละเอียดในบทที่ 8 T cell activation and effector mechanisms of CMI) และมีคุณสมบัติเป็น
antigen presenting cell (APC) นาเสนอแอนติเจนให้กับ T cell นอกจากนี้ยังทาหน้าที่จับกินเม็ดเลือดขาวที่
ตายตามอายุขัยและระหว่างที่มีการติดเชื้อ รวมทั้งการหลั่ง cytokine ที่กระตุ้นการเติบโตของหลอดเลือดและ
สร้างซ่อมแซม (angiogenesis และ fibrosis) เนื้อเยื่อต่างๆที่ถูกทาลาย
Mast cell
พบบริเวณผิวหนังและ mucosal epithelium ภายในไซโตพลาสซึมของ mast cell จะมีแกรนูลขนาดใหญ่ติด
สีน้าเงินเข้ม ซึ่งบรรจุด้วย cytokine, histamine และสาร mediator ต่างๆ บนผิวของ mast cell จะมี receptor
ซึ่งสามารถจับกับส่วน Fc ของแอนติบอดีชนิด IgE และ IgG ดังนั้นบน mast cell จะมีแอนติบอดีทั้งสอง
ชนิดนี้เกาะอยู่ เมื่ อมี เชื้ อหรือแอนติเจนที่ จาเพาะก็ จะจับ กั บ แอนติบอดีทาให้เป็นสะพานเชื่อมของกลุ่ ม
แอนติบอดีเข้าด้วยกัน เกิดการส่งสัญญาณกระตุ้นให้ mast cell หลั่งสารพวก histamine และ cytokine ซึ่งทา
ให้หลอดเลือดเปลี่ยนแปลงและมี ก ระบวนการอัก เสบเกิ ดขึ้น mast cell มีบทบาทในการกาจัดพวก
หนอนพยาธิ ในผู้ป่วยภาวะภูมิแพ้ซึ่งมีการสร้าง IgE สูงจะไปจับกับ receptor เมื่อได้รับสารก่อภูมิแพ้ กระตุ้น
ให้ mast cell หลั่งสารพวก histamine และ cytokine ทาให้เกิดอาการของโรคขึ้น
Basophil
เป็นเม็ดเลือดขาวพวก granulocyte พบน้อยกว่า 1%ในกระแสเลือด ภายในไซโตพลาสซึมของ basophil จะ
มีแกรนูลขนาดใหญ่ติดสีน้าเงินเข้ม (basic dye) ซึ่งบรรจุด้วยเอนไซม์ที่มีความเป็นพิษต่อผนังเซลล์ของเชื้อ
ปรสิตแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะทาลายเนื้อเยื่อของร่างกายได้ basophil จะอยู่ในกระแสเลือด สามารถ

9
ที่จะเคลื่อนออกไปยังเนื้อเยื่อที่เกิดการอักเสบ basophil จะมีคุณสมบัติหลายอย่างที่คล้ายกับ mast cell เช่น
หลั่งสาร meditor และมี receptor สาหรับ IgE และ IgG เช่นเดียวกัน แต่บทบาทของ basophil ในการป้องกัน
โรคและการเกิดภาวะภูมิแพ้ยังไม่ทราบแน่ชัด
Eosinophil
เป็น granulocyte ที่อยู่ในกระแสเลือด เช่นเดียวกับ neutrophil, basophil และ monocyte ภายในไซโตพลาส
ซึมจะมีแกรนูลขนาดใหญ่ติดสีส้มแดงของ eosin (acidic dye) ซึ่งบรรจุด้วยเอนไซม์ต่างๆ สารในแกรนูลที่
เป็นพิษต่อปรสิตโดยเฉพาะได้แก่ major basic protein และ eosinophil cationic protein ซึ่งนอกจากเป็นพิษ
ต่อปรสิตแล้วยังเป็นพิษต่อเชื้อแบคทีเรียและเนื้อเยื่อของร่างกายเอง eosinophil เป็น granulocyte ที่มักพบใน
บริเวณที่มีปฎิกริยาอักเสบในระยะท้ายและเกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดพยาธิสภาพในโรคภูมิแพ้ cytokine
ที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ต้นกาเนิดสาย myeloid ไปเป็น eosinophil ได้แก่ GM-CSF, IL-13 และ
IL-15 โดยปกติจะพบ eosinophil อยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆโดยเฉพาะบริเวณ mucosal ที่บุทางเดินหายใจ ทางเดิน
อาหาร และระบบทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์ และจะพบ eosinophil เคลื่อนที่เข้ามาในบริเวณที่มีการ
อักเสบ cytokine IL-5 มีฤทธิ์ในการกระตุ้นการหลั่งแกรนูลของ eosinophil และกระตุ้นการสร้าง eosinophil
จากไขกระดูก มักพบ eosinophil ในปฏิกริยาการตอบสนองในระยะท้ายและในการติดเชื้อหนอนพยาธิ
Dendritic cell
เป็น antigen presenting cell ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่มีความสาคัญในการกระตุ้น naïve T cell มีบทบาท
สาคัญในการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อแบบ innate และเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภูมิคุ้มกันแบบ
innate และ adaptive โดยที่ dendritic cell (DC) จะจับกินตัวเชื้อหรือแอนติเจน จากนั้นมีการย่อยและ
นาเสนอแอนติเจนให้กับ naïve T cell dendritic cell จะมี receptor ที่รับรู้โมเลกุลที่พบบนเชื้อซึ่งเมื่อถูก
กระตุ้นจะหลั่ง cytokine ออกมา dendritic cell แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ dendritic cell ทั่วไป (conventional
dendritic cell) ที่พบบริเวณผิวหนัง, mucosa และ parenchyma ของอวัยวะต่างๆ ซึ่งเมื่อ DC จับกับตัวเชื้อแล้ว
จะเคลื่อนที่ไปต่อมน้าเหลืองและนาเสนอแอนติเจนของตัวเชื้อให้ T cell ดังนั้น DC กลุ่มนี้จึงทาหน้าที่ทั้งใน
innate และ adaptive ส่วน dendritic cell อีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า plasmacytoid dendritic cell ซึ่งจะตอบสนอง
ในระยะแรกต่อการติดเชื้อไวรัส DC กลุ่มนี้จะรับรู้นิวคลิอิคเอซิดของไวรัสซึ่งเข้าไปในเซลล์ กระตุ้นให้ DC
สร้าง type I interferon ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านเชื้อไวรัส
Follicular dendritic cell
Follicular dendritic cell (FDC) เป็นเซลล์ที่มีเมมเบรนยื่นออกไปรอบๆ พบในบริเวณ germinal center ซึ่ง
เป็น lymphoid follicle ของต่อมน้าเหลือง ม้าม และ เนื้อเยื่อน้าเหลืองของ mucosa FDC ไม่มีความสัมพันธ์
กับ DC ที่ทาหน้าที่นาเสนอแอนติเจนให้ T cell ดังกล่าวข้างบน แต่ FDC ทาหน้าที่จับแอนติเจนที่จับอยู่

10
แอนติบอดีเป็นคอมเพลกซ์ ไว้บนผิวเซลล์ เพื่อนาเสนอแอนติเจนให้กับ B cell เพื่อคัดเลือก B cell ที่ถูก
กระตุ้นซึ่งมี B cell receptor ที่มี high affinity หรือความสามารถในการจัดกับแอนติเจนได้ ดี ในกระบวนการ
affinity maturation (รายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 9 B cell activation and effector mechanisms of HMI)
ในรูปที่ 5 เป็นการสรุปลักษณะรูปร่างและการทาหน้าที่ของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันแบบ innate

รูปที่ 5 รูปร่างลักษณะและการทางานของเซลล์ในสาย myeloid
Macrophage และ neutrophil จัดเป็น phagocyte ที่มีสามารถที่กินเชื้อได้ลาดับแรกๆ ทาหน้าที่ทั้งในภูมิคุ้มกันแบบ innate
และ adaptive dendritic cell เป็น phagocyte ในขณะที่อยู่ระยะของ immature เมื่อจับกินเชื้อแล้วจะมีการพัฒนาการ
เปลี่ยนไปเป็น mature dendritic cell ซึ่งทาหน้าที่เป็น APC นาเสนอแอนติเจนให้ T cell เกิดการกระตุ้น T cell ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบ adaptive macrophage สามารถนาเสนอแอนติเจนให้กับ T cell ได้เช่นกัน
จึงจัดเป็น APC ตัวหนึ่ง ส่วนเซลล์อื่นๆ เช่น eosinophil จะหลั่งสารจากแกรนูลเพื่อทาลายเชื้อปรสิตที่เคลือบด้วยแอนติบอดี
basophil เชื่อกันว่ามีบทบาทในการป้องกันการติดเชื้อปรสิตเช่นเดียวกัน ส่วน mast cell ซึ่งอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆ เมื่อถูก
กระตุ้นด้วยแอนติเจนจะทาให้เกิดปฏิกริยาการอักเสบของหลอดเลือดบริเวณนั้น ทั้ง mast cell, eosinophil และ mast cell มี
บทบาทสาคัญในการเกิดภาวะภูมิแพ้ (ภาพจาก Janeway’s Immunobiology. 8thed 2012 โดย Murphy และคณะ หน้า 6)

11

ลักษณะและการทางานของเนื้อเยื่อน้าเหลือง
เนื้อเยื่อน้าเหลือง (lymphoid tissue) แบ่งออกเป็น 2 ระบบ (รูปที่ 6) คือ
1. Generative หรือ primary lymphoid organ เป็นอวัยวะที่เป็นต้นกาเนิดและพัฒนาการของเซลล์เม็ด
เลือดขาวประกอบด้วยไขกระดูก (bone marrow) และต่อมธัยมัส (thymus gland) ซึ่งเป็นที่พัฒนาการและ
กระบวนการคัดเลือกของ B cell และ T cell ตามลาดับ (รายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 7 B and T cell
development) ไขกระดูกจะเป็นที่อยู่ของ stem cell ซึ่งเป็นต้นกาเนิดของเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆ B cell จะมี
การพัฒนาการในไขกระดูกจนเกือบจะเจริญเต็มที่แล้วจึง เดินทางออกไปอยู่ตามเนื้อเยื่อน้าเหลือง เช่น ม้าม
ต่อมน้าเหลือง ทั่วร่างกาย และมีการพัฒนาการต่อเป็น B cell ที่เจริญเต็มที่ stem cell จากไขกระดูกที่ไปยัง
ต่อมธัยมัสซึ่งมีสภาวะ (microenvironment) ที่จาเป็นต่อการพัฒนาการไปเป็น T cell ซึ่งเมื่อเจริญเต็มที่แล้ว
จะออกไปสู่เนื้อเยื่อน้าเหลืองต่างๆเช่นเดียวกับ B cell
2. Peripheral หรือ secondary lymphoid organ เป็นอวัยวะที่ lymphocyte ได้พบกับแอนติเจนเกิดการ
กระตุ้นให้มีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเกิดขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นที่ซึ่ง 1. APC โดยเฉพาะ dendritic
cell นาเสนอแอนติเจนให้กับ naïve lymphocyte ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบ
adaptive (primary immune response) 2. B cell และ T cell ได้มีโอกาสปฎิสัมพันธ์กันในเวลาที่พอเหมาะ
(รายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 9 B cell activation and effector mechanisms of HMI) เนื้อเยื่อน้าเหลืองชนิดนี้
ได้แก่ ม้าม ต่อมน้าเหลือง ระบบภูมิคุ้มกันของผิวหนัง (cutaneous immune system) และเยื่อเมือก (mucosal
immune system) นอกจากนี้ยังพบ lymphocyte บางชนิดกระจายอยู่ ในเนื้อเยื่อ connective อวัยวะที่สาคัญ
ต่างๆ ยกเว้นในระบบประสาทส่วนกลาง

รูปที่ 6 พัฒนาการของ lymphocyte lymphocyte เจริญมาจาก stem cell ใน primary lymphoid organ โดยไขกระดูกและ
ต่อมธัยมัสเป็นที่พัฒนาการของ B cell และ T cell ตามลาดับ หลังจากนั้นจะออกสู่กระแสเลือดไปยังเนื้อเยื่อน้าเหลืองทั่ว
ร่างกาย naïve lymphocyte อาจจะพบกับ แอนติเจนและถูกกระตุ้นในเนื้อเยื่อน้าเหลืองหรือเดินทางไปมา (recirculation)
ระหว่างกระแสเลือดและต่อมน้าเหลือง (lymphatic drainage) (ภาพจาก Cellular and Molecular Immunology. 7thed 2012
โดย Abbas และคณะ หน้า 22)

12

ต่อมน้าเหลือง
ต่อมน้าเหลือง (lymph node) จะกระจายอยู่ทั่วร่างกาย ประกอบด้วยต่อมซึ่งมีแคปซูลหุ้ม ภายในต่อม
น้าเหลืองประกอบด้วยน้าเหลือง และเซลล์ต่างๆ เช่น macrophage, dendritic cell และเซลล์ชนิดอื่นๆ ส่วน
ของ afferent lymphatic vessel เป็นทางเข้าของน้าเหลืองซึ่งจะเปิดเข้าสู่ subcapsular (marginal sinus) และ
ต่อไปยัง medular sinus แล้วไปสู่ทางออกคือ efferent lymphatic vessel
ใต้ subcapsular sinus ในบริเวณ cortex จะมี lymphocyte เป็นจานวนมากอยู่เป็นกลุ่มๆเรียกว่า
follicle หรือ primary follicle ในบาง follicle อาจจะมีพื้นที่อยู่ตรงกลางคือ germinal center จึงเรียกว่าเป็น
secondary follicle ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการแบ่งตัวของ B cell ที่ถูกกระตุ้น ส่วนบริเวณ cortex รอบๆ follicle
เรียกว่า parafollicular cortex หรือ paracortex ประกอบไปด้วย matrix protein, fiber, lymphocyte, dendritic
cell และ mononuclear phagocyte

รูปที่ 7 รูปร่างของต่อมน้าเหลือง แสดงบริเวณ
ที่อยู่ของ B cell และ T cell และทางเข้าออก
ของ lymphocyte และแอนติ เ จน ในรู ป
แอนติเจนถูกจับกินโดย dendritic cell และถูก
พามาที่ต่อมน้าเหลืองเพื่อที่จะนาเสนอให้กับ
naïve T cell (ภาพดัดแปลงจาก Cellular and
Molecular Immunology.7thed 2012 โดย
Abbas และคณะ หน้า 31)

ทั้ง B cell และ T cell จะอยู่คนละบริเวณกัน B cell จะอยู่ในบริเวณ follicle (B cell zone) ในบริเวณ
ของ GC ซึ่งแสดงถึงการตอบสนองของ B cell ต่อการกระตุ้นด้วยแอนติเจนจะประกอบไปด้วย B cell ที่
กาลังแบ่งตัว การคัดเลือก B cell (ที่สร้างแอนติบอดีซึ่งจับกับแอนติเจนได้ดี) memory B cell และ plasma
cell ชนิดอายุยืน (long lived plasma cell) รายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 9 B cell activation and effector
mechanisms of HMI
T cell จะอยู่ในส่วนถัดลงมาคือในบริเวณ paracortical cord ซึ่ง naïve T cell จะเดินทางเข้าสู่บริเวณ
ของ T cell (T cell zone) ทาง high endothelial venule พบว่ามากกว่า 70 % ของ cortical T cell จะเป็น
CD4+T cell ในขณะที่ CD8+T cell ที่มีอยู่เป็นจานวนน้อยจะกระจายปะปนอยู่ และจะแบ่งตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วเมื่อมีการติดเชื้อไวรัส

13
Dendritic cell จะพบจานวนมากในบริเวณ paracortex เช่นเดียวกัน ซึ่งสัมพันธ์กับการทาหน้าที่ใน
การนาเสนอแอนติเจนไปกระตุ้น naïve T cell
การที่ B cell และ T cell อยู่กันคนละที่ สืบเนื่องมาจาก chemokine ที่หลั่งจาก stroma cell ในแต่ละ
บริเวณซึ่งทาหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของ lymphocyte ไม่เหมือนกัน (รูปที่ 8) naïve T cell จะมี CCR7
ซึ่งเป็น receptor ที่จับกับ CCL19 และ CCL21 ซึ่งเป็น chemokine ที่หลั่งจาก stroma cell ใน T cell zone
เช่นเดียวกับ dendritic cell ซึ่งมี CCR7 ก็จะมาที่ T cell zone เช่นเดียวกันเพื่อที่จะได้พบและนาเสนอ
แอนติเจนให้ T cell ในขณะที่ naïve B cell จะมี CXCR5 receptor ที่จับกับ CXCL13 ซึ่งสร้างโดย follicular
dendritic cell ที่พบอยู่ที่ follicle เท่านั้น ทาให้ B cell จะอยู่ในบริเวณ follicle หรือ B cell zone การที่ T cell
และ B cell อยู่แยกกันแบบนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเซลล์ทั้งสองชนิดจะได้พบคู่ที่ถูกต้องและในเวลาที่เหมาะสมคือ
T cell กับ dendritic cell ส่วน B cell กับ follicular dendritic cell เพื่อกระตุ้นการตอบสนองของเซลล์ต่อ
แอนติเจนอย่างสมบูรณ์
รูปที่ 8 ต่อมน้าเหลืองแสดง B cell และ T
cell zone ซึ่งอยู่คนละบริเวณแยกจากกัน
โดย lymphocyte จากหลอดเลื อ ดแดง
artery ผ่าน high endothelial venule เข้ามา
ในต่อมน้าเหลือง ซึ่งต่างแยกย้ายไปอยู่ใน
บริ เ วณเฉพาะตามชนิ ด ของ chemokine
(ภาพดัดแปลงจาก Cellular and Molecular
Immunology.7thed 2012 โดย Abbas และ
คณะ หน้า 31)

ม้าม
ม้าม (spleen) เป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดหล่อเลี้ยงมาก ทาหน้าที่หลักคือการกาจัดเซลล์ที่หมดอายุขัย
เม็ดเลือดแดงที่เสียสภาพและสารประกอบ immune complex หรือเชื้อโรคที่ถูกจับกิน (opsonized microbe)
จากกระแสเลือดที่ไหลเวียนมาที่ม้าม รวมทั้งเป็นที่เริ่มต้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบ adaptive ต่อ
แอนติเจนที่ผ่านมาทางกระแสเลือด (blood-borne antigen) ม้ามแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. white pulp เป็น
บริเวณที่มี lymphocyte อยู่เป็นจานวนมาก 2. red pulp ประกอบไปด้วยเม็ดเลือดแดงและ macrophage ที่
เรียงอยู่ตลอดแนวหลอดเลือด macrophage ในบริเวณนี้ทาหน้าที่เปรียบเสมือนตัวกรองเลือด คือ จับเชื้อโรค
เซลล์ที่เสียหาย และแอนติบอดีที่เคลือบตัวเชื้อ (รูปที่ 9)

14
ส่วนของ white pulp ของม้ามเป็นบริเวณที่มีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบ adaptive ต่อแอนติเจนที่ผ่าน
เข้ามาทางกระแสเลือด lymphocyte จากหลอดเลือดแดงเข้าสู่ marginal sinus มายัง marginal zone ซึ่งทั้ง T
cell และ B cell ต่างก็แยกกันอยู่คนละบริเวณเช่นเดียวกับในต่อมน้าเหลือง โดย T cell zone จะอยู่ในบริเวณ
periarteriolar lymphoid sheath ส่วน B cell จะอยู่ใน follicle ที่อยู่ระหว่าง marginal sinus และ periarteriolar
sheath B cell ที่อยู่บริเวณ marginal zone หรือ marginal B cell จะต่างจาก follicular B cell ตรงที่มีความ
หลากหลายของ B cell receptor ที่ค่อนข้างจากัด
แอนติเจนจากเลือดจะถูกจับกินโดย dendritic cell หรือ macrophage ใน marginal zone จากนั้นจะ
ถูกนาเสนอและกระตุ้น T cell และ B cell รวมทั้ง chemokine และ chemokine receptor เช่นเดียวกับ
เหตุการณ์ที่เกิดในต่อมน้าเหลือง
รูปที่ 9 รูปร่างของม้าม T cell และ B
cell zone อยู่ในบริเวณ white pulp มี
หลอดเลือดtrabecular artery ซึ่งเคียงข้าง
ด้วย periarteriolar lymphoid sheath
และ lymphoid follicle รอบๆบริเวณนี้
คือ red pulp ซึ่งประกอบด้วย vascular
sinusoid อยู่เป็ นจ านวนมาก (ภาพ
ดัดแปลงจาก Cellular and Molecular
Immunology. 7thed 2012โดย Abbas
และคณะ หน้า 31)

ระบบภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ (Regional immune system)
บริเวณของ epithelial barrier ซึ่งได้แก่ ผิวหนัง เยื่อเมือก (mucosa) ของระบบทางเดินอาหารและ
ทางเดินหายใจ จะมี ต่อมน้าเหลืองพิเศษหรือมีโครงสร้างเนื้อเยื่ อน้าเหลืองแบบที่ไม่มีแคบซูล หุ้ม (nonencapsulated lymphoid structure) หรือแบบที่เซลล์ภูมิคุ้มกันอยู่กระจัดกระจาย (diffused distributed immune
cell) ชนิดของเซลล์รวมทั้งการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันบริเวณเหล่านี้จะมีลักษณะพิเศษต่างจากบริเวณอื่น
เพราะพื้นผิวเหล่านี้จะมีการสัมผัสกับเชื้อโรคหรือแอนติเจนอยู่ตลอดเวลา ดังเช่น mucosa ในทางเดินอาหาร
ซึ่งเป็นที่อยู่ของเชื้อจุลชีพอยู่เป็นจานวนมาก ทาอย่างไรภูมิคุ้มกันถึงจะแยกแยะที่จะตอบสนองต่อจุลชีพที่ก่อ
โรคในขณะที่ไม่ทาอันตรายกับจุลชีพประจาถิ่น ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย รายละเอียดจะได้กล่าวต่อไปใน
บทที่ 11 Mucosal immunity

หนังสืออ้างอิง

1. Abbas AK, Lichtman A H and Pillai S. Cellular and molecular immunology.7thed. Philadelphia:
Saunders; 2012.
2. Murphy, K. Janeway’s immunobiology.8thed. New York: Garland Science; 2012.

บทที่ 2

Innate immunity
หทัยรัตน์ ธนัญชัย
ภูมิคุ้มกันแบบ innate (innate immunity) เป็นด่านแรกที่ร่างกายใช้ในการป้องกันและกาจัดเชื้อจุลชีพ
ต่างๆ นอกจากเชื้อจุลชีพแล้วภูมิคุ้มกันแบบ innate ยังสามารถรับรู้เซลล์ที่ได้รับความเสียหาย (damaged
cell) หรือเซลล์ที่ตาย ซึ่งมักจะมีองค์ประกอบที่ไม่พบในเซลล์ปกติ เช่น intracellular crystals ทาให้สามารถ
กาจัดเซลล์เหล่านั้น พร้อมทั้งเริ่มต้นกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ หน้าที่ที่สาคัญอีกประการหนึ่งของ
ภูมิคุ้มกันแบบ innate ก็คือ การกระตุ้นให้เกิดการทางานของภูมิคุ้มกันแบบ adaptive (adaptive immunity)
โดยเซลล์บางกลุ่มในภูมิคุ้มกันแบบ innate ได้แก่ dendritic cell และ macrophage ทาหน้าที่ในการนาเสนอ
แอนติเจนให้กับ T lymphocyte นอกจากนี้ความแตกต่างจากการตอบสนองต่อเชื้อจุลชีพ แต่ละชนิดของ
องค์ประกอบต่างๆที่ทาหน้าที่ในภูมิคุ้มกันแบบ innate ก็มีผลต่อทิศทางของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
แบบ adaptive ที่ พั ฒนาขึ้นภายหลั ง จากที่ไ ด้รับเชื้อ ทั้งนี้ก็ เพื่อให้เกิ ดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกั น ที่
เหมาะสมสาหรับการกาจัดเชื้อจุลชีพแต่ละชนิด
การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบ innate ที่ใช้ในการกาจัดเชื้อมีอยู่สองแบบที่สาคัญคือ 1) การ
อักเสบ (inflammation) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ดึงดูดให้เซลล์เม็ดเลือดขาวและโปรตีนที่อยู่ในพลาสม่ามา
รวมกันบริเวณที่มีการติดเชื้อ แล้วทาการกาจัดเชื้อนั้น และ 2) การต่อต้านเชื้อไวรัส (antiviral defense) ซึ่ง
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เพื่อป้องกันการเพิ่มจานวนของไวรัส และทาให้เซลล์ ที่ติดเชื้อนั้นถูก
ทาลายได้ด้วย lymphocyte นอกจากนี้ภูมิคุ้มกันแบบ innate ยังมีกลไกทางกายภาพและทางเคมีบริเวณ
epithelial barrier รวมทั้งเซลล์และโปรตีนอื่นๆที่จะช่วยกาจัดเชื้อในกระแสเลือดโดยไม่เกี่ยวข้องกั บ
กระบวนการอักเสบ ซึ่งรายละเอียดจะได้กล่าวถึงต่อไป
การรับรู้เชื้อโรคและเซลล์ที่เสียหายโดยระบบภูมิคุ้มกันแบบ innate
การรับรู้สิ่งแปลกปลอมของระบบภูมิคุ้มกันแบบ innate มีวิวัฒนาการมาพร้อมๆกับเชื้อจุลชีพ เพื่อ
ปกป้องสิ่งมีชีวิตจากการติดเชื้อ แต่ความจาเพาะต่อเชื้อจุลชีพหรือสิ่งแปลกปลอมของภูมิคุ้มกันแบบ innate
มีความแตกต่างจากความจาเพาะของภูมิคุ้มกันแบบ adaptive ในหลายๆด้าน (ตารางที่ 1)
ระบบภูมิคุ้มกันแบบ innate รับรูโ้ ครงสร้างหรือโมเลกุลที่พบเฉพาะในเชื้อจุลชีพแต่ไม่พบในเซลล์
ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เรียกส่วนประกอบของเชื้อทีส่ ามารถกระตุ้นการทางานของภูมิคุ้มกันแต่กาเนิดนี้ว่า
pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) เชื้อจุลชีพต่างชนิดกัน (เช่น ไวรัส แบคทีเรียแกรม
บวก แบคทีเรียแกรมลบ เชื้อรา) ก็มีการแสดงออกของ PAMP ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างของ PAMP ได้แก่

16
lipopolysaccharide (LPS) ที่เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบ lipoteichoic acid ที่
เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวก mannose-rich oligosaccharide ที่พบในเชื้อจุลชีพ
แต่ไม่พบใน glycoprotein ของเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โปรตีนที่เริ่มต้นด้วย N-formylmethionine ซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะของโปรตีนที่พบในเชื้อแบคทีเรีย โครงสร้างของ nucleic acid ที่จาเพาะในเชื้อ เช่น doublestranded RNA ที่พบระหว่างการเพิ่มจานวนของไวรัส หรือลาดับของ unmethylated CpG DNA ที่พบใน
เชื้อแบคทีเรีย (ตารางที่ 2) อย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างโมเลกุลของเชื้อจุลชีพและโมเลกุลที่สร้าง
โดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั้นมีไม่มากนัก ดังนั้นระบบภูมิคุ้มกันแบบ innate จึงมีวิวัฒนาในการรับรู้โมเลกุลที่
ค่อนข้างจากัด โดยส่วนใหญ่จะเป็นโมเลกุลที่จาเพาะกับเชื้อจุลชีพ ขณะที่ระบบภูมิคุ้มกันแบบ adaptive
สามารถรับรู้โมเลกุลของสิ่งแปลกปลอมได้มากกว่า ไม่ว่าองค์ประกอบนั้นจะเป็นของเชื้อหรือไม่ก็ตาม
ตารางที่ 1 ความจาเพาะของภูมิคุ้มกันแบบ innate และภูมิคุ้มกันแบบ adaptive
Innate Immunity

Adaptive Immunity

Specificity

For structures shared by classes of microbes
(pathogen-associated molecular patterns)

For structural detail of microbial molecules
(antigens), may recognize nonmicrobial
antigens

Receptors

Encoded in germline, limited diversity (pattern
recognition receptors)

Encoded by genes produced by somatic
recombination of gene segments, greater
diversity

Distribution of Nonclonal: identical receptors on all cells of the
receptors
same lineage

Clonal: clones of lymphocytes with distinct
specificities express different receptors

Discrimination Yes; healthy host cells are not recognized or they Yes; based on elimination or inactivation of
of self and
may express molecules that prevent innate
self-reactive lymphocytes; may be imperfect
non-self
immune reactions
(giving rise to autoimmunity)
(ดัดแปลงจาก Cellular and molecular immunology. 7th ed 2012 โดย Abbas และคณะ หน้า 57)

17
ตารางที่ 2 ตัวอย่างของ PAMP และ DAMP ที่รับรู้โดยภูมิคุ้มกันแบบ innate
Pathogen-Associated Molecular Patterns
Nucleic acids

Proteins
Cell wall lipids
Carbohydrates

ssRNA
dsRNA
CpG DNA
Pilin
Flagellin
LPS
Lipoteichoic acid
Mannan
Dectin glucans

Virus
Virus
Virus, bacteria
Bacteria
Bacteria
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Fungi, bacteria
Fungi

Damage-Associated Molecular Patterns
Stress-induced proteins
HSPs
Crystals
Monosodium urate
Nuclear proteins
HMGB1
CpG, cytidine-guanine dinucleotide; dsRNA, double-stranded RNA;
HMGB1, high-mobility group box 1; HSPs, heat shock proteins; LPS, lipopolysaccharide;
ssRNA, single-stranded RNA
(ดัดแปลงจาก Cellular and molecular immunology. 7th ed 2012 โดย Abbas และคณะ หน้า 57)

โครงสร้างหรือโมเลกุลของเชื้อที่รับรู้โดยภูมิคุ้มกันแบบ innate มักเป็นองค์ประกอบที่จาเป็นต่อการ
อยู่รอดของเชื้อ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เชื้อสามารถหลบหลีกการทางานของภูมิคุ้มกันแบบ innate เช่น การรับรู้
double-stranded RNA ซึ่งจาเป็นต่อการเพิ่มจานวนของเชื้อไวรัสบางกลุ่ม หรือในทานองเดียวกันกับ LPS
และ lipoteichoic ที่เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งองค์ประกอบทั้งสองนี้จาเป็นต่อการ
อยู่รอดของเชื้อแบคทีเรีย
ระบบภูมิคุ้มกันแบบ innate ยังสามารถรับรู้โมเลกุลที่สร้างขึ้นหรือหลั่งจากเซลล์ที่เสียหายและเซลล์
ที่ตาย เรียกโมเลกุลเหล่านั้นว่า damage-associated molecular patterns (DAMPs) (ตารางที่ 2) DAMP
อาจจะเป็นโมเลกุลที่หลั่งมาจากเซลล์ที่เสียหายเนื่องจากการติดเชื้อ แต่บางครั้งก็อาจมาจากเซลล์ที่เสียหาย
เนื่องมาจากปัจจัยอื่นเช่น สารพิษ จากการถูกไฟไหม้ การได้รับบาดเจ็บ (trauma) หรือภาวะที่เลือดไปเลี้ยง
อวัยวะลดลง โดยทั่วไปแล้วจะไม่พบการหลั่ง DAMP จากเซลล์ที่ตายจากกระบวนการ apoptosis อย่างไรก็
ตาม พบว่าในบางสภาวะเซลล์ปกติที่ทาหน้าที่ในระบบภูมิคุ้มกันสามารถถูกกระตุ้นให้สร้างและหลั่ง DAMP
ได้ เพื่อเพิ่มการตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบ innate ต่อการติดเชื้อ

18
การรับรู้ PAMP และ DAMP ของระบบภูมิคุ้มกันแบบ innate นั้น อาศัยโมเลกุลที่อยู่ในบริเวณ
ต่างๆของเซลล์ (cell-associated recognition molecules) และโมเลกุลที่อยู่ในเลือดและสารคัดหลั่งจากเยื่อ
เมือก เรียกโมเลกุลที่ทาหน้าที่รับรู้เชื้อโรคหรือโมเลกุลของเซลล์ที่เสียหายนี้ว่า pattern recognition
receptors (PRRs) โมเลกุลของ PRR พบอยู่บนผิวเซลล์หรือบน endosomal membrane และภายในไซโต
พลาสซึมของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันแบบ innate ได้แก่ phagocyte (macrophage และ neutrophil) dendritic
cell epithelial cell และเซลล์ชนิดอื่นๆที่อยู่ตามอวัยวะต่างๆ (รูปที่ 1) เมื่อ PRR เหล่านี้จับกับ PAMP และ
DAMP แล้ว จะกระตุ้นให้มีการส่งสัญญาณภายเซลล์ที่มีการแสดงออกของ PRR นั้น เพื่อทาหน้าที่กาจัดเชื้อ
และเหนี่ยวนาให้เกิดการอักเสบ นอกจากนี้ในเลือด สารน้าและสารคัดหลั่งจากเซลล์ยังมีโมเลกุลที่รับรู้
PAMP (ตารางที่ 3) ซึ่งโมเลกุลเหล่านี้จะช่วยในการกาจัดเชื้อโดยส่งเสริมการกินเชื้อของ phagocyte หรือ
กระตุ้นกลไกในการฆ่าเชื้อ

รูปที่ 1 pattern recognition molecule ของ
เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันแบบ innate พบได้
ทั้งบนผิวเซลล์ (เช่น TLR, lectin) ภายใน
ไซโตพลาสซึม (เช่น NLR, RLR) และใน
endosome (เช่น TLR) (ภาพจาก Cellular
and molecular immunology. 7th ed 2012
โดย Abbas และคณะ หน้า 58)

PRR ของภูมิคุ้มกันแบบ innate นั้นถูกกาหนดการสร้างโดยยีนใน germline ซึ่งต่างจาก receptor
ของภูมิคุ้มกันแบบ adaptive (T cell receptor และ B cell receptor) ที่สร้างจาก somatic recombination ของยีน
ที่ควบคุมการสร้าง receptor ในระหว่างที่มีเจริญไปเป็น mature lymphocyte ด้วยเหตุนี้ PRR ของภูมิคุ้มกัน
แบบ innate จึงไม่ค่อยมีความหลากหลาย ทาให้รับรู้โมเลกุลของสิ่งแปลกปลอมได้ไม่มาก คาดว่า PRR นี้
รับรู้โมเลกุลที่ต่างกันได้ประมาณ 103 แบบ ในขณะที่ภูมิคุ้มกันแบบ adaptive สามารถรับรู้แอนติเจนได้ถึง
107 แบบหรือมากกว่า
นอกจากนี้ภูมิคุ้มกันแบบ adaptive ยังสามารถแยกแยะแอนติเจนที่แตกต่างกัน
ระหว่างเชื้อจุลชีพที่อยู่ในสปีชี่ส์เดียวกันแต่ต่างสายพันธุ์กันได้ แต่วา่ ภูมิคุ้มกันแบบ innate นั้นสามารถจา
แนกได้เพียงกลุ่มของเชื้อจุลชีพเท่านั้น ไม่สามารถแยกย่อยถึงสปีชีส์ของเชื้อได้

19
ตารางที่ 3 Pattern Recognition Molecule ของระบบภูมิคุ้มกันแบบ innate
Cell-Associated Pattern
Recognition Receptors
Toll-like receptors (TLRs)

Location
Plasma membrane and
endosomal membrane
of dendritic cells,
phagocytes, B cells,
endothelial cell, and
many other cell types
Cytoplasm of phagocytes,
epithelial cells and
other cells

Specific Examples PAMP/DAMP Ligands
TLRs 1-9
Various microbial molecules
including bacterial LPS and
peptidoglycans, viral nucleic
acids

Plasma membranes of
phagocytes

Mannose receptor
Dectin

Microbial surface carbohydrates
with terminal mannose and fructose
Glucans present in fungal cell walls

Scavanger receptors

Plasma membranes of
phagocytes

CD36

Microbial diacylglycerides

N-Formyl met-leu-phe
receptors

Plasma membranes of
phagocytes

FPR and FPRL1

Peptides containing
N-formylmethionyl residues

Location
Plasma

Specific Examples PAMP Ligands
C-reactive protein Microbial phosphorylcholine and
phosphatidylethanolamine

Plasma

Plasma

Mannose-binding Carbohydrates with terminal
lectin
mannose and fructose
Surfactant proteins Various microbial structures
SP-A and SP-D
Ficolin
N-Acetylglucosamine and
lipoteichoic acid components of
the cell walls of gram-positive
bacteria
C3
Microbial surfaces

Plasma

IgM

NOD-like receptors (NLRs)

RIG-like receptors (RLRs)
C-type lectin-like receptors

Soluble Recognition
Molecules

NOD1/2
Bacterial cell wall peptidoglycans
NALP family
Flagellin, muramyl dipeptide, LPS;
(inflammasomes)
urate crystals; product of
damaged cells
Cytoplasm of phagocytes RIG-1, MDA-5
Viral RNA
and other cells

Pentraxins
Collectins

Alveoli
Plasma

Ficolins
Complement
Natural antibodies

Phosphorylcholine on bacterial
membranes and apoptotic cell
membranes

(ดัดแปลงจาก Cellular and molecular immunology. 7th ed 2012 โดย Abbas และคณะ หน้า 59)

20

Cell-Associated Pattern Recognition Receptor ของภูมิคุ้มกันแบบ innate
เซลล์หลายๆชนิดมีการแสดงออกของ PRR ทาให้มีส่วนร่วมในการตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบ
innate เซลล์จาพวก phagocyte ได้แก่ neutrophil macrophage และ dendritic cell มีการแสดงออกของ PRR
ที่หลากหลาย ทาให้เซลล์เหล่านั้นสามารถรับรู้เชื้อจุลชีพหรือเซลล์ที่เสียหาย เพื่อที่จะทาการกาจัดสิ่งแปลก
ปลอมนั้น หรือเหนี่ยวนาให้เกิดขบวนการอักเสบและการตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบ adaptive (หน้าที่ที่
สาคัญของ dendritic cell) PRR นั้นเชื่อมโยงการส่งสัญญาณภายในเซลล์ที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของ
เซลล์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้างโมเลกุลที่ทาให้เกิดการอักเสบ และโมเลกุลที่ใช้ในการกาจัดเชื้อจุลชีพ
cell-associated pattern recognition receptor มีหลายชนิดที่แตกต่างกันทางโครงสร้างและความ
จาเพาะต่อเชื้อจุลชีพชนิดต่างๆ ดังจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป
Toll-like Receptor
Toll-like receptor (TLR) เป็นกลุ่มของ PRR ที่มีการแสดงออกในเซลล์หลายๆชนิดและรับรู้โมเลกุล
ของเชื้อโรคหลากหลายชนิด การค้นพบ TLR เริ่มมาจากการศึกษาแมลงหวี่ drosophilla ที่พบว่ามี receptor
ที่เรียกว่า Toll ที่มีความสาคัญต่อการเจริญไปเป็น dorsal-ventral axis ในขณะที่เป็นตัวอ่อน ต่อมาพบว่า Toll
นี้ทาหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันแบบ innate เพื่อต่อต้านการติดเชื้อในขณะเป็นตัวเต็มวัย ภายหลังมีการพบโมเลกุล
ที่ทาหน้าที่คล้ายคลึงกับ Toll นี้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และให้ชื่อว่า Toll-like receptor
โครงสร้างของ TLR ทางด้าน extracellular domain ประกอบด้วยโมเลกุลของ leucine ที่ซ้าๆกัน
เรียกว่า leucine-rich repeats (LRRs) ต่อจากนั้นเป็นส่วน transmembrane domain และส่วนที่อยู่ภายในไซ
โตพลาสซึมที่เรียกว่า Toll/interleukin 1 receptor (TIR) domain หรือ TIR domain ที่พบใน IL-1 receptor
ด้วย ในคนพบว่ามี TLR ที่แตกต่างกัน 9 ชนิด คือ TLR 1 ถึง TLR 9 ที่รับรู้องค์ประกอบของผนังเซลล์หรือ
nucleic acid ของเชื้อ (รูปที่ 2) ตัวอย่างโมเลกุลของเชื้อแบคทีเรียที่จับกับ TLR ได้แก่ LPS และ lipoteichoic
acid ที่เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบ และแบคทีเรียแกรมบวกตามลาดับ flagellin
ที่เป็นโปรตีนหน่วยย่อยของ flagella ที่พบในแบคทีเรียที่เคลื่อนที่ได้ ตัวอย่างโมเลกุลของเชื้อไวรัสที่จับกับ
TLR ได้แก่ double-stranded RNA ที่เกิดขึ้นขณะที่มีการเพิ่มจานวนของ RNA virus แต่ไม่พบใน eukaryotic
cell และ single-stranded RNA (ssRNA) ของเชื้อไวรัส ซึ่ง ssRNA ของเชื้อไวรัสนีม้ ีความแตกต่างจาก
ssRNA ของเซลล์โฮสต์อยู่ภายในไซโตพลาสซึม กล่าวคือ ssRNA ของเชื้อไวรัสจะพบอยู่ภายใน endosome
และยังมีส่วนประกอบของ guanosine และ uridine ที่สูงกว่า TLR ยังสามารถรับรู้ mannose polysaccharide
(mannan) ของเชื้อราได้ นอกจากส่วนประกอบต่างๆของเชื้อจุลชีพแล้ว TLR ยังสามารถจับกับโมเลกุลที่
หลั่งมาจากเซลล์ที่เสียหายหรือเซลล์ที่ตาย เช่น heat-shock protein (HSP) และ high-mobility group box 1
(HMGB1) ซึ่งตามปกติแล้วสารทั้งสองชนิดนี้จะอยู่ภายในเซลล์ แต่จะถูกปล่อยออกมานอกเซลล์ที่เกิดความ
เสียหายหรือเซลล์ที่ตาย

21

รูปที่ 2 แสดงโครงสร้าง ตาแหน่งและความจา
เพาะของ mammalian TLR โดย TLR บางตัว
แสดงออกอยู่บนผิวเซลล์ และบางตัวอยู่ภายใน
endosome (ภาพจาก Cellular and molecular
immunology. 7th ed 2012 โดย Abbas และคณะ
หน้า 61)

โครงสร้างที่ทาให้เกิดความจาเพาะของ TLR อยู่ตรงบริเวณ extracellular leucine-rich module ที่ใช้
ในการจับกับ PAMP หรือกับ adaptor molecule ที่จับอยู่กับ PAMP TLR ประกอบด้วย 16 - 28 leucine-rich
repeat แต่ละ leucine-rich repeat ประกอบด้วยกรดอะมิโน 20-30 ตัว ซึ่งจะมีส่วนที่เหมือนกันใน TLR ทุก
ตัวคือ LxxLxLxxN motif (L แทน leucine, x แทนกรดอะมิโนใดๆ และ N แทน asparagines) และส่วนของ
กรดอะมิโนที่แตกต่างกันไปใน TLR แต่ละตัว เมื่อ ligand จับกับ leucine-rich domain ทาให้เกิดการจับกัน
ระหว่างโมเลกุลของ TLR กลายเป็น TLR dimer ความจาเพาะของ TLR อาจเกิดขึ้นจากการจับระหว่าง
TLR ต่างชนิดกัน (heterodimerization) เช่น การเกิด dimer ของ TLR2 และ TLR6 ที่จาเป็นต่อการจับกับ
peptidoglycan
ความจาเพาะของ TLR ยังมีผลมาจากโมเลกุลอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การตอบสนองต่อ LPS โดย TLR4
LPS จะจับกับ soluble LPS-binding protein (LBP) ที่อยู่ในเลือดหรือ extracellular fluid ก่อน complex นี้ช่วย
พา LPS ไปยังเซลล์ที่เกี่ยวข้อง extracellular protein อีกตัวหนึ่งคือ MD2 (myeloid differentiation protein 2)
ที่จับกับส่วน lipid A ของ LPS กลายเป็น complex จับกับ TLR4 โปรตีนอีกตัวที่จาเป็นต่อการชักนาให้เกิด
การส่งสัญญาณโดย LPS คือ CD14 CD14 พบมีการแสดงออกบนเซลล์เกือบทุกชนิด (ยกเว้น endothelial
cell) หรือพบในรูปแบบของ soluble protein ทั้ง CD14 และ MD2 ยังสามารถจับกับ TLR อื่นๆ การ

22
สับเปลี่ยนการจับกันของ accessory molecule กับ TLR นี้ ทาให้ TLR มีความจาเพาะต่อส่วนประกอบอื่นๆ
ของเชื้อที่สามารถกระตุ้นการทางานของภูมิคุ้มกันแต่กาเนิดได้เพิ่มมากขึ้น
TLR พบอยู่บนผิวเซลล์และอยู่บน endosomal membrane ทาให้สามารถรับรู้เชื้อโรคที่อยู่ในบริเวณ
ที่แตกต่างกันของเซลล์ TLR 1, 2, 4, 5, 6 มีการแสดงออกอยู่บนผิวเซลล์เพื่อรับรู้ PAMP ที่อยู่ภายนอกเซลล์
ส่วนประกอบของเชื้อที่กระตุ้นให้มีการตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบ innate เช่น LPS และ lipoteichoic acid
ของเชื้อแบคทีเรีย รับรู้ได้ด้วย TLR 4 และ TLR 2 ตามลาดับ ในทางตรงกันข้าม TLR 3, 7, 8 และ 9 ที่
แสดงออกภายใน endosome จะรับรู้ nucleic acid ที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ (รูปที่ 2) nucleic acid บางรูปแบบ
พบมากในเชื้อมากกว่าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น double-stranded RNA ที่พบในเชื้อไวรัส รับรู้โดย TLR 3
และ unmethylated CpG motifs ที่พบมากใน prokaryotic DNA รับรู้โดย TLR 9 ส่วน single-stranded RNA
จะรับรู้โดย TLR 7 และ 8 น่าสนใจว่า single- หรือ double-stranded DNA ที่รับรู้โดย TLR นั้นไม่ได้พบ
เฉพาะในเชื้อเท่านั้นแต่ยังพบในเซลล์ของโฮสต์ด้วย การที่ TLR มีความจาเพาะต่อ nucleic acid เหล่านั้น
ของเชื้อ ทาให้เชื่อมโยงไปถึงการแสดงออกของ TLR ภายใน endosome ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าในสภาวะปกติ
จะไม่พบ RNA และ DNA ของเซลล์โฮสต์ภายใน endosome ทาให้ไม่ถูกรับรู้โดย TLR แต่ RNA และ
DNA ของเชื้อนั้นมักจะพบภายใน endosome ของ neutrophil, macrophage หรือ dendritic cell หลังจากที่
เซลล์เหล่านั้นกินเชื้อเข้าไป ทาให้รับรู้ได้โดย TLR ภายใน endosome อย่างไรก็ตาม DNA ของเซลล์โฮสต์
ที่ตายจากการติดเชื้อหรือสาเหตุอื่นก็เข้ามาอยู่ภายใน endosome ของ phagocyte ได้เมื่อ phagocyte กินเซลล์
เหล่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ TLR 3, 7, 8 และ 9 สามารถแยก RNA และ DNA ของเซลล์โฮสต์ปกติจาก
RNA และ DNA เชื้อหรือเซลล์โฮสต์ที่ตายหรือติดเชื้อโดยอาศัยบริเวณที่พบกับ RNA และ DNA นั้น
เมื่อ TLR ที่อยู่บนผิวเซลล์หรือภายใน endosome จับกับส่วนประกอบของเชื้อ
ทาให้เกิด
dimerization ของ TLR ส่งผลให้ TIR domain ที่อยู่ในส่วนไซโตพลาสซึมเคลื่อนเข้ามาอยู่ใกล้กันพร้อมๆกับ
adaptor protein จากนั้นจึงเกิดการกระตุ้นการทางานของ protein kinase หลายๆตัว จนท้ายที่สุดเกิดการ
กระตุ้นการทางานของ transcription factor ต่างๆ ที่จะเหนี่ยวนาให้มีการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการอักเสบและการต่อต้านการติดเชื้อเชื้อไวรัส (รูปที่ 3) transcription factor สาคัญที่ถูกกระตุ้นผ่าน
ทาง TLR ได้แก่ nuclear factor B (NF-B), activation protein 1 (AP-1), interferon response factor 3
(IRF3) และ IRF7 โดย NF-B และ AP-1 เหนี่ยวนาให้เกิดการแสดงออกของ cytokine ที่เกี่ยวข้องกับการ
อักเสบ (เช่น TNF และ IL-1) chemokine (ได้แก่ CCL2 และ CXCL8) และ endothelial adhesion molecule
(เช่น E-selectin) ส่วน IRF3 และ IRF7 ชักนาให้มีการสร้าง type I interferon (IFN-α และ IFN-β) ที่มี
ความสาคัญในการต้านการติดเชื้อไวรัส
TLR ใช้ adaptor protein ในการส่งสัญญาณภายในเซลล์ TLR ทุกตัว ยกเว้น TLR3 ใช้ adaptor
MyD88 นาไปสู่การกระตุ้น NF-B และเหนี่ยวนาให้เกิดการอักเสบ TLR3 ส่งสัญญาณผ่าน TRIF (TIR
domain-containing adaptor inducing IFN-β) นาไปสู่การกระตุ้น IRF3 TLR4 สามารถส่งสัญญาณผ่านทั้ง
MyD88 และ TRIF ส่วน TLR7 และ 9 ภายใน endosomal ที่มีการแสดงออกอย่างมากใน plasmacytoid

23
dendritic cell ส่งสัญญาณผ่าน Myd88 ที่กระตุ้นทั้ง NF-B และ IRF7 ดังนั้น TLR7 และ TLR9 จึงสามารถ
ชักนาให้มีการตอบสนองของการอักเสบและการป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้เช่นเดียวกับ TLR4 (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 การส่งสัญญาณภายในเซลล์ของ TLR TLR1, 2, 5 และ 6 ใช้ adaptor MyD88 กระตุ้น transcription factor NF-B
และ AP-1 TLR3 ใช้ TRIF กระตุ้น transcription factor IRF3 และ IRF7 TLR4 สามารถกระตุ้นได้ทั้งสองทาง TLR7 และ
TLR9 ใน endosome ใช้ MyD88 และกระตุ้นทั้ง NF-B และ IRF7 (ไม่ได้แสดงในภาพ) (ภาพจาก Cellular and molecular
immunology. 7th ed 2012 โดย Abbas และคณะ หน้า 62)

24
บนผิวเซลล์ยังมีโมเลกุลอื่นๆนอกเหนือ TLR ที่ทาหน้าที่รับรู้ PAMP (ตารางที่ 3) บางโมเลกุลกระ
ตุ้นให้เกิดการส่งสัญญาณในเซลล์เช่นเดียวกับ TLR ที่เหนี่ยวนาให้เกิดการอักเสบและเพิ่มความสามารถใน
การฆ่าเชื้อ เช่น dectin ส่วนบางโมเลกุลช่วยส่งเสริมการกินเชื้อของ phagocyte เช่น mannose receptor
โมเลกุลที่รับรูค้ าร์โบไฮเดรต
โมเลกุลของเซลล์ที่รับรู้คาร์โบไฮเดรตที่อยู่บนผิวของเชื้อ เป็นโปรตีนที่จัดอยู่ในกลุ่ม C-type lectin
เนื่องจากเป็นโปรตีนที่จับกับคาร์โบไฮเดรต (lectin) ที่ต้องอาศัย Ca++ ร่วมด้วย (Ca++-dependent ; C-type)
โปรตีนในกลุ่มนี้บางตัวอยู่ในกระแสเลือดและ extracellular fluid ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป บาง
ส่วนพบอยู่บนผิวเซลล์ของ macrophage, dendritic cell และเนื้อเยื่อบางชนิด โมเลกุลเหล่านี้จะมีบริเวณที่ใช้
ในการรับรู้คาร์โบไฮเดรตที่เหมือนกัน โมเลกุลบนผิวเซลล์ที่รับรู้คาร์โบไฮเดรตมีอยู่หลายชนิดที่มีความจา
เพาะต่อคาร์โบไฮเดรตต่างๆ ทั้ง mannose, glucose, N-acetylglucosamine และ β-glucans โดยทั่วไปแล้ว
lectin กลุ่มนี้จะรับรู้โครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตที่พบบนผิวของเชื้อแต่ไม่พบบนผิวของเซลล์สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม receptor ในกลุ่มนี้บางตัวมีหน้าที่ในกระบวนการ phagocytosis บางตัวทาหน้าที่ในการส่งสัญญาณ
ภายในเซลล์เพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อเชื้อ
Mannose receptor (CD206) เป็นโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ phagocytosis ที่มีการศึกษา
กันอย่างมาก mammose receptor รับรู้โมเลกุลของน้าตาล ได้แก่ D-mannose, L-fucose และ N-acetyl-Dglucosamine ที่อยู่ด้านปลายของคาร์โบไฮเดรตที่อยู่บนผิวของเชื้อ ซึ่งใน eukaryotic cell นั้น หมู่น้าตาลที่อยู่
ด้านปลายจะเป็น galactose และ sialic acid mannose receptor ไม่มีการส่งสัญญาณภายในเซลล์ คาดว่า
macrophage และ dendritic cell ใช้ mannose receptor ในการจับกับเชื้อ ซึ่งเป็นขั้นแรกของกระบวนการ
phogocytosis อย่างไรก็ตามความสาคัญของ mannose receptor ในการกาจัดเชื้อยังไม่ทราบแน่ชัด
Dectin เป็น PRR ที่รับรูร้ ูปแบบของเชื้อราที่ต่างกันในวงจรชีวิตของเชื้อ ประกอบด้วย dectin-1
(dendritic cell-associated C-type lectin 1) ที่จับกับ β-glucan ที่เป็นองค์ประกอบสาคัญของเชื้อรา Candida
albicans ที่อยู่ในรูปยีสต์ และ dectin-2 ที่รับรู้ high-mannose oligosaccharide ที่พบใน Candida ที่อยู่ในรูป
สายรา (hyphal form) เมื่อ dectin จับกับ ligand ที่อยู่บนผนังเซลล์ของเชื้อรา จะกระตุ้นให้มีการส่งสัญญาณ
ใน dendritic cell ให้มีการสร้างและหลั่ง cytokine ที่ชักนาให้เกิดการอักเสบและเพิ่มการทางานของภูมิคุ้มกัน
แบบ adaptive โดย cytokine ที่สร้างบางตัวจะช่วยในการพัฒนาการของ naïve CD4+T cell ไปเป็น TH17 cell
ซึ่งเป็น T cell ที่ทาหน้าที่ในการป้องกันการติดเชื้อรา
Scavenger receptor
Scavenger receptor เป็นกลุ่มของโปรตีนบนผิวเซลล์ที่มีโครงสร้างและหน้าที่แตกต่างกัน การจัด
กลุ่มเริ่มแรกอาศัยคุณลักษณะที่ก่อให้เกิดการนา oxidize lipoprotein เข้าไปภายในเซลล์ ตัวอย่างของ
scavenger receptor เช่น SR-A และ CD36 ที่อยู่บน macrophage ที่ชักนาให้เกิด phagocytosis ของเชื้อจุลชีพ

25
นอกจากนี้ CD36 ยังทาหน้าที่เป็น coreceptor ให้กับ TLR2/6 ในการจับและตอบสนองต่อ lipoteichoic acid
และ diacylated lipopeptide ของเชื้อแบคทีเรีย โมเลกุลของเชื้อที่รับรู้ได้ด้วย scavenger receptor มีมากมาย
หลายชนิด ได้แก่ LPS, lipoteichoic acid, nucleic acid, β-glucan และโปรตีน ความสาคัญของ scavenger
receptor ในภูมิคุ้มกันแต่กาเนิดมาจากการศึกษาในหนูที่ขาด receptor นี้ พบว่าหนูกลุ่มนี้มีการติดเชื้อได้ง่าย
ขึ้น นอกจากนี้ยังมาจากการสังเกตที่ว่าเชื้อก่อโรคหลายๆตัวสร้าง virulence factor ที่ยับยั้งกระบวนการ
phagocytosis ผ่านทาง scavenger receptor
N-Formyl Met-Leu-Phe receptor
N-Formyl Met-Leu-Phe receptor ได้แก่ FPR และ FPRL1 ที่อยู่บน neutrophil และ macrophage
ตามลาดับ ทาหน้าที่รับรู้เปปไทด์ของเชื้อแบคทีเรียที่มี N-formylmethionine และกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนที่
ของเซลล์
เนื่องจากโปรตีนของเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดและส่วนน้อยของโปรตีนจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
(เฉพาะโปรตีนที่สังเคราะห์ในไมโตคอนเดรีย) เริ่มต้นด้วย N-formylmethionine ทาให้ FPR และ FPRL1
บน phagocyte รับรู้และตอบสนองต่อโปรตีนของเชื้อแบคทีเรีย เปปไทด์ของเชื้อแบคทีเรียที่จับกับ receptor
นี้เป็นกลุ่มของเปปไทด์ที่มีคุณสมบัติในการดึงดูดเซลล์ (chemoattractant) chemoattractant เป็นโมเลกุลที่
มักจะสร้างบริเวณที่มีการติดเชื้อ เมื่อจับกับ receptor บนผิวเซลล์แล้วก็จะนาให้เซลล์เคลื่อนที่ไปยังบริเวณที่
มีการสร้าง chemoattractant นั้น FPR และ FPRL1 รวมทั้ง chemoattractant receptor อื่นๆจัดอยู่ในกลุ่ม
seven-transmembrane, guanosine triphophate (GTP)-binding (G) protein-coupled receptor (GPCR) เมื่อ
receptor เหล่าจับกับ ligand ทาให้เกิดการกระตุ้นส่วนของ heterotrimeric G proteins ก่อให้เกิดการตอบ
สนองต่างๆของเซลล์รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ cytoskeletal เป็นผลให้เซลล์มีการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น

Receptor ภายในไซโตพลาสซึมสาหรับ PAMP และ DAMP
นอกจาก TLR ที่ทาหน้าที่รับรู้เชื้อที่อยู่ภายนอกเซลล์ หรือภายใน endosome แล้ว ภูมิคุ้มกันแบบ
innate ยังมีวิวัฒนาการของ PRR เพื่อใช้ในการรับรู้เชื้อจุลชีพหรือองค์ประกอบที่บ่งบอกความเสียหายของ
เซลล์ที่อยู่ภายในไซโตพลาสซึม (รูปที่ 1 และตารางที่ 3) PRR ที่อยู่ภายในไซโตพลาสซึมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ คือ NOD-like receptor และ RIG-like receptor กลุ่มของ receptor ที่อยู่ภายในไซโตพลาสซึมนี้เมื่อจั บ
กับ ligand ก็จะส่งสัญญาณภายในเซลล์เพื่อชักนาให้เกิดการอักเสบหรือสร้าง type I interferon การที่ภูมิคุ้ม
กันแบบ innate สามารถตรวจสอบการติดเชื้อภายในไซโตพลาสซึมได้นั้นก็มีความสาคัญ เนื่องจากวงจรชีวิต
ของเชื้อบางชนิดเกิดอยู่ภายในไซโตพลาสซึม เช่น การถอดรหัส (translation) และการรวมตัวของอนุภาคไวรัส
แบคทีเรียบางชนิดสามารถหลบหลีกออกจาก phagosome เข้ามาแบ่งตัวเพิ่มจานวนภายในไซโตพลาสซึม
หรือเชื้อบางชนิดสามารถสร้างสารพิษที่ทาให้เกิดรูบนผิวเซลล์เพื่อให้โมเลกุลของเชื้อเข้าสู่ไซโตพลาสซึม
รูที่เกิดขึ้นนี้ยังทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารที่อยู่ภายในไซโตพลาสซึม ซึ่งจะเป็นสัญญาณ
ที่บ่งบอกถึงการติดเชื้อหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น และรับรู้ได้ด้วย receptor ที่อยู่ในไซโตพลาสซึม

26
NOD-like receptor
NOD-like receptor (NLR) เป็นกลุ่มของโปรตีนภายในไซโตพลาสซึมที่แตกต่างกันมากกว่า 20
ชนิด โปรตีนบางตัวทาหน้าที่รับรู้ PAMP และ DAMP แล้วเข้ารวมตัวกับโปรตีนตัวอื่นได้เป็น signaling
complex ที่ชักนาให้เกิดการอักเสบผ่านการกระตุ้น NF-B เช่นเดียวกับ TLR โครงสร้างของโปรตีนในกลุ่ม
NLR แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักที่ทาหน้าที่แตกต่างกัน ได้แก่ leucine-rich repeat (LRR) ทางปลายด้าน carboxy
terminal ที่ใช้ในการรับรู้ PAMP และDAMP ถัดมาเป็นส่วนของ NACHT (neuronal apoptosis inhibitory
protein [NAIP], CIITA, HET-E และ TP1) ที่ทาให้ NLR จับกันเป็น oligomer ทางปลายด้าน amino
terminal เป็นส่วนของ effector domain ที่ทาหน้าที่นาโปรตีนอื่นมารวมเป็น signaling complex ส่วน
effector domain นี้มีหลายแบบ ทาให้แบ่งโปรตีน NLR เป็นกลุ่มย่อยได้เป็น 3 กลุ่มตามลักษณะโครงสร้าง
ของ effector domain ที่พบในโมเลกุล ได้แก่ CARD (caspase recruitment domain), Pyrin (PYD) และ BIR
(baculovirus IAP) domain (รูปที่ 4) NLR พบได้ในเซลล์หลากหลายชนิด แต่ก็มี NLR บางตัวที่พบมีการ
แสดงออกในเซลล์บางชนิดเท่านั้น
NLR ที่มีการศึกษาเป็นอย่างดีเป็น NLR ที่พบในเซลล์ของระบบ
ภูมิคุ้มกันและ epithelial cell

รูปที่ 4 NOD-like receptors (NLRs) (ภาพจาก Meylan E, Tschopp J and Karin M. Intracellular pattern recognition
receptors in the host response. Nature 2006; 442, 39-44)

27
NOD1 (nucleotide oligomerization domain 1) และ NOD2 เป็นสมาชิกของ NLR ที่มี CARD
domain ในโมเลกุล ทาหน้าที่รับรู้ peptidoglycan ที่เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์แบคทีเรีย โดยที่ NOD1
รับรู้ γ-glutamyl diaminopimelic acid (iE-DAP) ที่มาจากการสลาย peptidoglycan ของแบคทีเรียแกรมลบ
เช่น Salmonella และ Listeria ส่วน NOD2 รับรู้ muramyl dipeptide (MDP) ที่พบในpeptidoglycan ของ
แบคทีเรียทั้งแกรมลบและแกรมบวก เมื่อ NOD1 และ NOD2 จับกับ ligand จะเกิด oligomerization แล้วมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ CARD ทาให้สามารถจับกับเอนไซม์ kinase RIPK2 (หรือ RIP2) ได้เป็น
complex เรียกว่า signalosome RIPK2 ใน complex นี้จะกระตุ้นการทางานของเอนไซม์ TAK1 ซึ่ง TAK1
จะกระตุ้นให้เกิดการทางานของ NK-B ผ่าน IKK (รูปที่ 5) NK-B จะเหนี่ยวนาให้เกิดการแสดงออกของ
ยีนที่ควบคุมการสร้าง cytokine ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ

รูปที่ 5 NOD1/2 รับรู้ peptidoglycan ของเชื้อ
แบคทีเรียภายในเซลล์ ชักนาให้เกิดการรวมตัว
และกระตุ้น serine-theonine kinase RIPK2 ซึ่ง
RIPK2 จะไปทาการ phosphorylate TAK1 นา
ไปสู่การกระตุ้น NF-B (ภาพจาก Janeway’s
Immunobiology. 8th ed 2012 โดย Murphy
และคณะ หน้า 93)

NOD1 และ NOD2 มีการแสดงออกใน phagocyte และ mucosal epithelial cell นอกจากนี้ NOD2
ยังมีการแสดงออกอย่างมากใน Paneth cell ที่อยู่บริเวณ crypt ของลาไส้เล็ก โดยมีบทบาทในการกระตุ้นให้
Paneth cell สร้างและหลั่งสาร defensin ความสาคัญของ NOD มาจากการที่พบว่าบาง polymorphism ของ
NOD2 ก่อให้เกิดความบกพร่องในการตอบสนองต่อเชื้อประจาถิ่นและเชื้อก่อโรคของภูมิคุ้มกันแบบ innate
ทาให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด Crohn’s disease ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของลาไส้ นอกจากนี้การ
กลายพันธุ์ของ NOD2 ยังทาให้เกิด systemic inflammatory disease ที่เรียกว่า Blau’s syndrome ผู้ป่วยจะเกิด
spontaneous inflammation ของข้อ ตา และผิวหนัง ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งสัญญาณผ่าน NOD โดยไม่มี
ligand ทาให้เกิดการอักเสบขึ้นโดยไม่ได้มีการติดเชื้อ
NLR ที่มี pyrin domin ทางด้าน amino terminal จัดอยู่ในกลุ่มของโปรตีนที่เรียกว่า NLRP (NLR
family, pyrin-domain-containing proteins) (รูปที่ 4) ในมนุษย์พบ NLR 14 ชนิดที่มี pyrin domain NLR ใน
กลุ่มนี้ที่มีการศึกษาอย่างมากคือ NLRP3 (อาจเรียกว่า NALP3 หรือ cryopyrin) เมื่อมีองค์ประกอบของเชื้อ
หรือการเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลหรืออิออนภายในไซโตพลาสซึม NLRP จะถูกกระตุ้นให้มารวมตัวกัน

28
ร่วมกับ adaptor protein และเอนไซม์ caspase 1 ได้เป็นโครงสร้างที่เรียกว่า inflammasome ตัวอย่างเช่น เมื่อ
เกิดการกระตุ้น NLRP3 โมเลกุลของ NLRP3 แต่ละโมเลกุลจะมารวมกัน ขณะเดียวกัน NLRP3 แต่ละ
โมเลกุลจะจับอยู่กับ adaptor protein คือ ASC จากนั้นตัว adaptor protein นี้จะรวมกับ caspase 1 โดยอาศัย
caspase-recruitment domain (CARD) ที่อยู่ในโมเลกุลของโปรตีนทั้งสองตัว ตามปกติแล้ว caspase 1 จะอยู่
ในรูป inactive form แต่เมื่อรวมเข้าไปอยู่ใน inflammasome แล้วจะถูกกระตุ้นให้เปลี่ยนไปอยู่ในรูป active
form ซึ่งทาหน้าที่ในการตัด precursor ของ IL-1β (pro-IL1β) และ IL-18 (pro-IL-18) ให้อยู่ในรูป active
form คือ IL-1β และ IL-18 ก่อนจะที่หลั่งออกจากเซลล์เพื่อไปทาหน้าที่ต่อไป (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 แสดงการเกิด NLRP3 inflammasome เพื่อเปลี่ยน pro-IL-1β ให้เป็น IL-1β ทั้งนี้ inflammasome ที่เกิดจาก NLRP
ตัวอื่นๆ ก็ทาหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน โดยการสร้าง pro-IL-1β เกิดขึ้นเมื่อเซลล์ได้รับสัญญาณที่มาจาก PRR เช่น TLR จับ
กับ PAMP หรือ DAMP ดังรูป MSU, monosodium urate; CPPD, calcium pyrophosphate dehydrate (ภาพจาก Cellular
and molecular immunology. 7th ed 2012 โดย Abbas และคณะ หน้า 64)

29
ตัวกระตุ้นภายในไซโตพลาสซึม ที่เหนี่ยวนาให้เกิด NLRP-inflammasome มีหลากหลายชนิด
ผลิตภัณฑ์ของเชื้อเช่น flagellin, muramyl dipeptide, LPS, pore-forming toxin รวมถึง RNA ของเชื้อ
แบคทีเรียและไวรัส ผลึกของสารก็สามารถกระตุ้น inflammasome ซึ่งผลึกเหล่านี้อาจมาจากสิ่งแวดล้อม เช่น
asbestor และ silica หรือมาจากเซลล์ที่ตายเช่น monosodium urate และ calcium pyrophosphate dehydrate
นอกจากนี้ extracellular ATP ที่ถูกปล่อยออกมาจากเซลล์ที่ตาย แล้ วนาเข้าสู่ไซโตพลาสซึมของเซลล์ ก็
กระตุ้น inflammasome ได้ จะเห็น ว่า สารต่างๆที่ก ระตุ้น inflammasome นี้มีโครงสร้ างที่ หลากหลาย
ด้วยเหตุนี้จึงคาดว่าสารเหล่านี้ไม่ได้จับกับ NLRP โดยตรง แต่จะชักนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์
ประกอบภายในไซโตพลาสซึมที่กระตุ้น NLRP ได้ ตัวอย่างเช่น การลดลงของ K+ ion ภายในเซลล์ที่เป็นผล
มาจากการไหลออกของ K+ ion ผ่านรูบนผิวเซลล์ที่เกิดจาก pore-forming toxin ของเชื้อแบคทีเรีย หรือ
reactive oxygen species ที่สร้างขึ้นเมื่อเกิดการบาดเจ็บของเซลล์
นอกจาก inflammasome ที่เกิดจาก NLPR แล้ว ยังมี inflammasome ที่เกิดจากโปรตีนอื่นที่มี pyrin
domain เช่นเดียวกัน คือ AIM2 (absent in melanoma-2) ซึ่งรับรู้ double-stranded DNA (dsDNA) ภายใน
ไซโตพลาสซึม AIM2 เป็นโปรตีนที่คล้ายกับ NLRP3 แต่บริเวณ LRR domain นั้นจะถูกแทนที่ด้วย HIN
domain ที่ทาหน้าที่ในการจับกับ dsDNA
การพบว่าผลึกของสารบางชนิดสามารถกระตุ้น inflammasome ทาให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่
เกิดจากกระบวนการอักเสบบางโรคเพิ่มมากขึ้น เช่น โรคเก๊าท์ ซึ่งแต่เดิมทราบว่าเกิดจากการสะสมของผลึก
monosodium urate ตามข้อต่างๆ แต่ไม่ทราบกลไกที่ก่อให้เกิดการอักเสบ แม้ว่ากลไกที่แน่นอนในการเกิด
โรคเก๊าท์ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่จากการที่ทราบว่าผลึกของ urate สามารถกระตุ้น NLRP3 inflammasome แล้ว
ชักนาให้มีการสร้าง cytokine ที่ทาให้เกิดอาการของโรค ด้วยเหตุนี้จึงมีความสนใจในการนา IL-1 antogonist
มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคเก๊าท์ที่ดื้อต่อยาต้านการอักเสบ (anti-inflammatory drug) หรือในบางอาชีพ
การที่ต้องสูดดมสาร asbestos และ silica ก็เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบเรื้อรัง ในทานองเดียวกันก็มีความ
สนใจในการรักษาโรคด้วยการยับยั้งการทางานของ inflammasome หรือ IL-1
RIG-like receptor
RIG-like receptor (RLR) เป็นโปรตีนในเซลล์ที่ทาหน้าที่รับรู้ RNA ของเชื้อไวรัส โดยชักนาให้
เกิดการสร้าง type I interferon RLR สามารถรับรู้ทั้ง dsRNA และ ssRNA ได้แก่ RNA ที่เป็น genome ของ
เชื้อไวรัส และ RNA transcript ของ RNA และ DNA ไวรัส RLR ที่รู้จักกันดีมี 2 ชนิดคือ RIG-I (retinoic
acid-inducible gene I และ MDA5 (melanoma differentiation-associated gene 5) โปรตีนทั้งสองตัวนี้
ประกอบด้วย 2 CARD domain ทางด้าน N-terminal และ RNA-helicase domain ที่ใช้จับกับ RNA ของ
ไวรัส (รูปที่ 4) RIG-I มีการแสดงออกในเซลล์และเนื้อเยื่อหลายชนิด จึงทาหน้าที่เป็น intracellular sensor
สาหรับการติดเชื้อต่างๆ RIG-I และ MDA5 มีความจาเพาะต่อ RNA ของไวรัสที่แตกต่างกัน โดย RIG-I จะ
รับรู้ ssRNA ที่มี 5’triphosphate group ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่พบใน RNA ของเซลล์โฮสต์ เพราะ RNA ของ

30
เซลล์โฮสต์มีการเติม 7-methylguanosine ที่ปลาย 5’ หรือมีการตัด triphosphate ทางด้าน 5’ ออก ส่วน
MDA-5 จะรับรู้ dsRNA
เมื่อ RIG-I หรือ MDA-5 จับกับ RNA ที่จาเพาะแล้ว จะใช้ส่วนของ CARD ไปจับกับส่วน CARD
ของ adaptor protein ที่อยู่บนผิวของ mitochondria คือ MAVS (รูปที่ 6) การจับกันของ RIG-I หรือ MDA-5
กับ MAVS จะกระตุ้นให้มีการส่งสัญญาณผ่าน TRAF6 และ TBK1 แล้วนาไปสู่การกระตุ้น transcription
factor 2 ตัว คือ IRF3 และ IRF7 ซึ่งจะชักนาให้มีการสร้าง type I interferon นอกจากนี้ RIG-I และ MDA-5
ยังสามารถส่งสัญญาณผ่าน adaptor protein อีกตัวหนึ่งคือ FADD ไปกระตุ้น NF-B ชักนาให้มีการสร้าง
pro-inflammatory cytokine (รูปที่6)

รูปที่ 6 การรับรู้ RNA ของเชื้อไวรัสภายในไซโตพลาสซึมโดย RIG-I และ MDA-5 เมื่อ RIG-I จับกับ 5’triphosphate RNA
หรือ MDA-5 จับกับ dsRNA ส่วน CARD domain ของ RIG-1 หรือ MDA-5 จะเข้าจับกับ CARD domain ของ MAVS ทา
ให้เกิด dimerization ของ MAVS แล้วนาไปสู่การกระตุ้น IRF-3/IRF-7 หรือ NF-B (ภาพจาก Janeway’s Immunobiology.
8th ed 2012 โดย Murphy และคณะ หน้า 95)

โมเลกุลที่รับรู้สิ่งแปลกปลอมในส่วนที่เป็นสารน้าของร่างกาย
โมเลกุลที่รับรู้สิ่งแปลกปลอมและทาหน้าที่ในภูมิคุ้มกันแบบ innate หลายๆตัว พบอยู่ในกระแส
เลือดและ extracellular fluid โมเลกุลเหล่านี้ช่วยในการกาจัดเชื้อที่อยู่ภายนอกเซลล์ โดยทาหน้าที่เป็น
opsonin หรือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอักเสบ หรือบางชนิดมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้โดยตรง
Natural antibody
B lymphocyte สร้างแอนติบอดีที่มีความจาเพาะแตกต่าง เพื่อทาหน้าที่ในภูมิคุ้มกันด้านสารน้า
(humoral immunity) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิคุ้มกันแบบ adaptive รายละเอียดเรื่องแอนติบอดีและการ

31
ตอบสนองของ B cell จะได้กล่าวถึงต่อไปในบทที่ 8 อย่างไรก็ตามมีกลุ่มประชากรย่อยของ B cell ที่สร้าง
แอนติบอดีที่มีความจาเพาะไม่มากนักโดยที่ไม่เคยสัมผัสกับสิ่งแปลกปลอมมาก่อน เรียกแอนติบอดีเหล่านั้น
ว่า natural antibody เช่นเดียวกับองค์ประกอบอื่นๆในภูมิคุ้มกันแบบ innate natural antibody พบอยู่ใน
ร่างกายก่อนที่จะมีการติดเชื้อ และทาหน้าที่รับรู้ส่วนประกอบของเชื้อหรือเซลล์ที่ตาย โดยทั่วไป natural
antibody จะจาเพาะกับโมเลกุลคาร์โบไฮเดรตหรือไขมัน ไม่ใช่โปรตีน และส่วนใหญ่จะเป็นชนิด IgM
บางส่วนของ natural antibody ในคนและในหนูจาเพาะกับ lysophosphatidylcholine
และ
phosphatidylcholine ที่พบบนผิวของเชื้อแบคทีเรียและ apoptotic cell แต่จะไม่พบโมเลกุลเหล่านั้นด้านนอก
ของผิวเซลล์ปกติ แอนติบอดีต่อหมู่เลือด ABO ก็จัดเป็น natural antibody ที่มีความจาเพาะต่อ glycolipid
บางชนิด (แอนติเจนของหมู่เลือด) ที่พบบนเม็ดเลือดและเซลล์อื่นๆ แอนติเจนของหมู่เลือดและแอนติบอดีมี
ความสาคัญในการปลูกถ่ายอวัยวะ แต่ไม่มีบทบาทในการป้องกันการติดเชื้อ รายละเอียดจะได้กล่าวถึงใน
บทที่ 12
The complement system
ระบบคอมพลีเมนต์ประกอบด้วยโปรตีนหลายสิบตัวในพลาสม่าที่ทางานร่วมกันเป็นลาดับ ชิ้นส่วน
ที่เกิดขึ้นจากการทางานของคอมพลีเมนต์ทาหน้าที่เป็น opsonin ช่วยในการกินเชื้อของ phagocyte บาง
ชิ้นส่วนชักนาให้ phagocyte มาบริเวณที่มีการติดเชื้อ หรือทาลายเชื้อโดยตรง รายละเอียดในการทางานของ
คอมพลีเมนต์จะได้กล่าวถึงต่อไปในบทที่ 4
Pentraxin
โปรตีนในพลาสม่าหลายๆตัวที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันแบบ innate และทาหน้าที่รับรู้องค์ประกอบ
ของเชื้อจัดอยู่เป็นโปรตีนในกลุ่ม pentraxin family สมาชิกของโปรตีนในกลุ่มนี้ประกอบด้วย short
pentraxin คือ C-reactive protein (CRP) และ serum amyloid P (SAP) และ long pentraxin คือ pentraxin 3
(PTX3) ทั้ง CRP และ SAP รับรู้ phosphorylcholine และ phosphatidylethanolamine ตามลาดับ ซึ่งพบเป็น
ส่วนประกอบผนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรียและ apoptotic cell
PTX3 รับรู้โมเลกุลหลายชนิดบนเชื้อรา
แบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบบางชนิดและเชื้อไวรัส ทั้ง CRP, SAP และ PTX3 สามารถจับกับ C1q
และกระตุ้นคอมพลีเมนต์ทาง classical pathway
ในคนปกติจะมี CRP อยู่ในระดับต่าๆ แต่จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 1,000 เท่าเมื่อมีการติดเชื้อ โดย IL-1 และ
IL-6 ที่สร้างจาก phagocyte จะกระตุ้นให้ตับมีการสร้าง CRP, SAP และโปรตีนอื่นๆที่ไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกับ
pentraxin เพิ่มมากขึ้น รวมเรียกโปรตีนกลุ่มนี้ว่า acute-phase reactant (รูปที่ 7)
PTX3 สร้างจาก dendritic cell, macrophage และ endothelial cell เมื่อถูกกระตุ้นด้วย inflammatory
cytokine เช่น TNF-α แต่ PTX3 ไม่จัดอยู่ใน acute-phase reactant PTX3 นี้ยังพบอยู่ในแกรนูลของ
neutrophil และจะถูกปล่อยออกมาเมื่อ neutrophil ตาย PTX3 รับรู้ apoptotic cell และเชื้อบางชนิด

32
การศึกษาในหนูที่ขาดยีนที่ควบคุมการสร้าง PTX3 พบว่า PTX3 มีส่วนในการป้องกันการติดเชื้อ Aspergillus
fumigatus

รูปที่ 7 เมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรีย macrophage จะหลั่ง cytokine เช่น IL-6 ที่กระตุ้นเซลล์ตับให้สร้าง acute-phase protein
ได้แก่ serum amyloid protein (SAP) (พบในหนูแต่ไม่พบในคน), C-reactive protein (CRP), fibrinogen และ mannosebinding lectin (MBL), SAP และ CRP จัดเป็นโปรตีนในกลุ่ม pentraxin ที่มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน คือโมเลกุล
ประกอบด้วยโปรตีน 5 subunit เชื่อมต่อกันดังภาพด้านขวา CRP จับกับ phosphorylcholine ที่อยู่บนผิวของเชื้อแบคทีเรีย
หรือเชื้อราบางชนิด แล้วทาหน้าที่เป็น opsonin หรือกระตุ้นคอมพลีเมนต์ (ภาพจาก Janeway’s Immunobiology. 8th ed
2012 โดย Murphy และคณะ หน้า 111)

Collectin และ Ficolin
Collectin เป็นกลุ่มของโปรตีนที่ประกอบด้วยกลุ่มของโปรตีนรวมตัวกัน 3 หรือ 6 subunit แต่ละ
subunit ประกอบด้วย collagen-like tail, neck region และ calcium-dependent (C-type) lectin head (รูปที่ 8)
สมาชิกของโปรตีนในกลุ่มนี้ที่ทาหน้าที่ในระบบภูมิคุ้มกันแบบ innate ได้แก่ mannose-binding lectin (MBL)
และ pulmonary surfactant protein SP-A และ SP-D
MBL จับกับคาร์โบไฮเดรตบนผิวของเชื้อที่มีหมู่น้าตาลด้านปลายเป็น mannose และ fucose แล้ว
เกิดการกระตุ้นคอมพลีเมนต์ทาง lectin pathway (รายละเอียดจะได้กล่าวถึงในบทที่ 4) MBL ยังทาหน้าที่
เป็น opsonin ที่ช่วยให้ phagocyte กินเชื้อได้ดีขึ้น โดยอาศัย receptor บน phagocyte ที่จับกับ MBL คือ C1q
receptor เนื่องจาก receptor นี้จับกับ C1q ด้วย

33
Surfactant protein A (SP-A) และ surfactant protein D (SP-D) พบใน alveolar ของปอด ทาหน้าที่
เป็น opsonin ช่วยในการกินเชื้อของ alveolar macrophage SP-A และ SP-D ยังสามารถกระตุ้น macrophage
และยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย ในหนูที่ขาด SP-A และ SP-D จะพบการติดเชื้อที่ปอดได้ง่าย
Ficolin เป็นโปรตีนที่อยู่ในพลาสม่า มีโครงสร้างคล้ายคลึงกับ collectin แต่จะมี fibrinogen-type
carbohydrate recognition domain แทน C-type lectin domain (รูปที่ 8) ficolin จับกับ N-acetylglucosamine
lipothechoic acid ที่เป็นส่วนประกอบผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวก โดยจะทาหน้าที่เป็น opsonin และ
กระตุ้นการทางานของคอมพลีเมนต์เช่นเดียวกับ MBL

รูปที่ 8 แสดงโครงสร้างของโปรตีนในกลุ่ม collectin
และ ficolin (ภาพจาก Fujita T. Evolution of the
lectin-complement pathway and its role in innate
immunity. Nature Reviews Immunology 2002; vol
2: 346-353)

กระบวนการอักเสบ
การอักเสบเป็นกลไกหลักของภูมิคุ้มกันแบบ innate ที่ใช้ในการตอบสนองต่อเชื้อหรือการบาดเจ็บ
ของเนื้อเยื่อ โดยเป็นการกระตุ้นให้มีการรวมตัวของเม็ดเลือดขาว โปรตีนในพลาสม่า และของเหลวอื่นที่มา
จากเลือดให้เข้ามาอยู่ในบริเวณเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อหรือได้รับบาดเจ็บ โดยทั่วไปแล้วเม็ดเลือดขาวที่เข้ามารวมตัว
อยู่ในบริเวณที่เกิดการอักเสบเฉียบพลัน (acute inflammation) ได้แก่ neutrophil และเมื่อเวลาผ่านไป จึงพบ
monocyte ค่อยๆเพิ่มจานวนขึ้น และในบางกรณีจะพบเป็นเซลล์ส่วนใหญ่ในบริเวณที่เกิดการอักเสบนั้น
ส่วนโปรตีนในพลาสม่ า ที่ ส าคั ญที่ เข้ า มายังบริเวณที่มีก ารอัก เสบได้แก่ โปรตีนในระบบคอมพลีเมนต์
แอนติบอดี และ acute-phase reactant การที่องค์ประกอบต่างๆในเลือดมารวมกันบริเวณที่เกิดการอักเสบก็

34
เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดบริเวณที่มีการติดเชื้อหรือได้รับบาดเจ็บ โดยมีการเพิ่มการ
ไหลเวียนของเลือดมายังเนื้อเยื่อเนื่องจากการขยายตัวของหลอดเลือด เม็ดเลือดขาวเกาะติดผนังหลอดเลื อด
เพิ่มขึ้น และการเพิ่ม permeability ของหลอดเลือด ทาให้มีการรั่ วของโปรตีนและสารน้าต่างๆออกนอกเส้น
เลือด การเปลี่ยนแปลงต่างๆของหลอดเลือดนี้เกิดจาก cytokine (เช่น TNF, IL-1 และ IL-6) และ smallmolecule mediator ที่หลั่งจาก mast cell, macrophage และ endothelial cell ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเมื่อถูก
กระตุ้นด้วย PAMP หรือ DAMP (รูปที่ 9) ในเวลาต่อมา mediator ต่างๆอาจมาจากการกระตุ้นของเม็ดเลือด
ขาวที่เดินทางมายังบริเวณนั้น และจากการกระตุ้นคอมพลีเมนต์

รูปที่ 9 การเริ่มต้นกระบวนการอักเสบโดยภูมิคุ้มกันแบบ innate โดย
เชื้อแบคทีเรียผ่านชั้น epithelial เข้าไปภายในเนื้อเยื่อ พบกับ mast cell
และ macrophage ที่รับรู้เชื้อผ่านทาง TLR แล้วหลั่ง proinflammatory
mediator ต่างๆ ได้แก่ cytokine, neutrophil-attracting chemokines (IL-8
และ CXC chemokine อื่นๆ) และ lipid mediator ที่ก่อให้เกิดการอักเสบ
นอกจากนี้ mast cell ยังสามารหลั่ง vasoactive amine เช่น histamine
(ภาพจาก Immunity: The Immune Response in Infectious and
Inflammatory Disease. 2007 โดย DeFranco และคณะ หน้า 80)

การอักเสบแบบเฉียบพลันอาจเกิดขึ้นภายในเวลาเป็นนาทีถึงชั่วโมงและคงอยู่หลายวัน หากว่าการ
ติดเชื้อหรือการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อนั้นยังคงอยู่ การอักเสบแบบเฉียบพลันก็จะดาเนินต่อไป แล้วพัฒนาไป
เป็นการอักเสบแบบเรื้อรัง (chronic inflammation) ซึ่งจะเกิดการรวมตัวและการกระตุ้นของ monocyte และ
lymphocyte ร่วมด้วย การอักเสบแบบเรื้อรังมักตามมาด้วยการเรียงตัวของเนื้อเยื่อใหม่ (tissue remodeling) ที่
มี angiogenesis และ fibrosis เกิดขึ้น แม้ว่าตัวกระตุ้นในภูมิคุ้มกันแบบ innate จะทาให้เกิดการอักเสบแบบ
เรื้อรังได้ แต่ภูมิคุ้มกันแบบ adaptive ก็มีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน เนื่องจาก cytokine ที่หลั่งจาก T cell ก็สามารถ
ชักนาให้เกิดการอักเสบได้เช่นกัน (รายละเอียดจะได้กล่าวถึงในบทที่ 8)
การรวมตัวของเม็ดเลือดขาวบริเวณที่มีการติดเชื้อ
การรวมตัวของ neutrophil ตามด้วย monocyte จากกระแสเลือดเข้าไปยังเนื้อเยื่อ เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการติดเชื้อและการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ โดย cytokine ได้แก่
TNF, IL-1 และ IL-6 และ chemokine ที่หลั่งจากเซลล์บริเวณที่มีการติดเชื้อหรือได้รับบาดเจ็บนั้น มีผลหลาย
ประการต่อผนังหลอดเลือด เม็ดเลือดขาว และไขกระดูก ซึ่งผลโดยรวมคือชักนาให้เม็ดเลือดขาวที่สามารถ

35
กาจัดเชื้อหรือซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เดินทางเข้ามายังเนื้อบริเวณที่ติดเชื้อหรือบาดเจ็บ นั้น การเดินทางออกกจาก
หลอดเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อของเม็ดเลือดขาวเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลายขั้นตอน เรียกการออกนอกเส้น
เลือดของ neutrophil เข้าไปยังเนื้อเยื่อที่เกิดการอักเสบนี้ว่า extravasation ดังแสดงในรูปที่ 10
ในสภาวะที่ไม่มีการติดเชื้อนั้น neutrophil, monocyte และเม็ดเลือดขาวอื่นๆ จะถูกพัดผ่านหลอด
เลือดไปตามกระแสไหลเวียนของเลือด แต่เมื่อเกิดการติดเชื้อขึ้น TNF และ IL-1 ที่หลั่งจาก macrophage จะ
กระตุ้นให้ endothelial cell มีการสร้าง adhesion molecule ต่างๆเพิ่มขึ้นบนผิวเซลล์ได้แก่ P-selectin
(CD62P), E-selectin (CD62E), ICAM-1 และ VCAM-1 ซึ่งโมเลกุลเหล่านี้จะจับกับ adhesion molecule ต่างๆ
ที่อยู่บนผิวของเซลล์เม็ดเลือดขาว โดย P- และ E-selectin จับกับ selectin ligand ICAM-1 จับกับ LFA-1
และ Mac-1 integrin ส่วน VCAM-1 จับกับ VLA-4 integrin ทั้งนี้ chemokine ที่หลั่งออกมาบริเวณผนัง
หลอดเลือดจะกระตุ้นให้โมเลกุล integrin บนเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในรูปแบบ low-affinity เปลี่ยนไปอยู่ในรูป
แบบ high-affinity (รูปที่ 10) จึงทาให้เม็ดเลือดขาวไหลที่ผ่านบริเวณที่มีการติดเชื้อนั้นเกาะติดกับผนังหลอด
เลือดได้แน่นขึ้นจากการจับกันของ adhesion molecule เหล่านั้น นอกจากนีเ้ ม็ดเลือดขาวจะมีการจัดเรียงตัว
ของ cytoskeleton ภายในเซลล์ใหม่ แล้วเคลื่อนที่ออกจากหลอดเลือด (transmigration) โดยแทรกตัวผ่าน
รอยต่อระหว่าง endothelial cell เข้าไปในเนื้อเยื่อ เรียกกระบวนการที่เม็ดเลือดขาวเคลื่อนตัวผ่าน endothelial
cell เข้าไปในเนื้อเยื่อนี้ว่า diapedesis

รูปที่ 10 การรวมตัวของเม็ดเลือดขาวบริเวณที่มีการติดเชื้อ เริ่มจาก macrophage หรือ mast cell ถูกกระตุ้นโดยเชื้อแบคทีเรีย
แล้วหลั่ง TNF และ IL-1 ซึ่งจะไปกระตุ้น endothelial cell ให้มีการสร้าง adhesion molecule ต่างๆเพิ่มขึ้นบนผิวเซลล์ ทาให้
เม็ดเลือดขาวเช่น neutrophil ที่ไหลผ่านบริเวณนั้นสามารถเกาะแน่นกับผนังหลอดเลือดและเคลื่อนที่ออกจากหลอดเลือดเข้า
ไปยังเนื้อเยื่อด้วยกระบวนการ diapedesis เมื่อเข้าไปในเนื้อเยื่อแล้ว neutrophil ก็ทาหน้าที่ในการกาจัดเชื้อต่อไป (ภาพจาก
Immunity: The Immune Response in Infectious and Inflammatory Disease. 2007 โดย DeFranco และคณะ หน้า 83)

36
กระบวนการ phagocytosis และการทาลายเชื้อโดย activated phagocyte
Neutrophil และ macrophage ที่เดินทางเข้าไปยังเนื้อเยื่อที่มีการติดเชื้อ จะทาการกินเชื้อด้วยกระ
บวนการ phagocytosis และทาลายเชื้อที่กินเข้าไปนั้น ขั้นตอนแรกของกระบวนการ phagocytosis เริ่มจาก
การจับกันของ PRR บน neutrophil และ macrophage กับ PAMP ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเชื้อ (รูปที่ 11)
หรือในบางกรณีเกิดจากการจับกันของ receptor อื่นๆ เช่น FcγRI กับส่วน Fc ของแอนติบอดีชนิด IgG ที่
เคลือบอยู่บนตัวเชื้อ เรียกการกินเชื้อโดยวิธีนี้ว่า opsonization และเรียกโมเลกุลที่ทาให้เกิดกระบวนการนี้ว่า
opsonin ต่อมา neutrophil และ macrophage ที่จับกับเชื้อโรคแล้วจะยื่นเยื่อหุ้มเซลล์ไปโอบล้อมเชื้อจนกลาย
เป็นถุงที่เรียกว่า phagosome หลุดเข้าไปภายในเซลล์ แล้วเข้ารวมกับถุง lysosome กลายเป็น phagolysosome
ในขณะเดียวกัน receptor ที่อยู่บนผิวเซลล์จะส่งสัญญาณภายในเซลล์เพื่อกระตุ้นกระบวนการทาลายเชื้อของ
เซลล์ เพื่อทาลายเชื้อที่อยู่ภายใน phagolysosome โดยกลไกสาคัญที่ phagocyte ใช้ในการทาลายเชื้อมีอยู่ 3
กลไกหลักด้วยกัน ดังจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป

รูปที่ 11 กระบวนการ phagocytosis และการทาลายเชื้อภายในเซลล์ เริ่มจากการกินเชื้อของ phagocyte ผ่าน receptor ด้วย
กระบวนการ phagocytosis หรือ opsonization (ไม่ได้แสดงในภาพ) เชื้อที่ถูกกินจะอยู่ภายในถุง phagosome ซึ่งจะเข้ารวม
กับ lysosome ได้เป็น phagolysosome จากนั้นเชื้อที่อยู่ภายใน phagolysosome จะถูกทาลายด้วย reactive oxygen และ
reactive nitrogen species และเอนไซม์ต่างๆ iNOS, inducible nitric oxide synthase; NO, nitric oxide; ROS, reactive
oxygen species (ภาพจาก Cellular and molecular immunology. 7th ed 2012 โดย Abbas และคณะ หน้า 79)

37
กลไกแรกคือการสร้าง reactive oxygen species โดย neutrophil และ macrophage ที่ถูกกระตุ้นจะ
เปลี่ยนโมเลกุลของ oxygen (O2) ไปเป็น reactive oxygen species (ROS) ซึ่งเป็นพิษต่อเชื้อ เริ่มจากการ
กระตุ้นการทางานของเอนไซม์ NADPH oxidase (หรือเรียกว่า phagocyte oxidase) ที่จะเปลี่ยน O2 ไปเป็น
superoxide radical (O2- ) (รูปที่ 11 และรูปที่ 12) แล้วเปลี่ยนไปเป็น hydrogen peroxide (H2O2) โดยอาศัย
เอนไซม์ superoxide dismutase จากนั้นเอนไซม์ myeloperoxidase จะใช้ H2O2 ในการเปลี่ยน halide ion (Cl- )
ไปเป็น hypohalous acid (HOCl) ที่เป็นพิษต่อเชื้อแบคทีเรีย (รูปที่ 12) รวมเรียกกระบวนการที่ทาให้เกิด ROS
นีว้ า่ respiratory burst เพราะเกิดขึ้นในระหว่างการใช้ O2 ของเซลล์
กลไกที่สองคือการสร้าง nitric oxide นอกเหนือจาก ROS แล้ว macrophage ยังสามารถสร้าง
reactive nitrogen species ได้แก่ nitric oxide จากการทางานของเอนไซม์ที่เรียกว่า inducible nitric oxide
synthase (iNOS) iNOS นี้เป็นเอนไซม์ที่อยู่ในไซโตพลาสซึม ซึ่งจะไม่พบใน resting macrophage แต่จะถูก
เหนี่ยวนาให้สร้างขึ้นเมื่อ macrophage ถูกกระตุ้นผ่านทาง TLRs และสร้างเพิ่มมากขึ้นเมื่อถูกกระตุ้นร่วมกับ
IFN- เอนไซม์ iNOS จะเปลี่ยน arginine ให้เป็น citrulline และ nitric oxide (NO) ซึ่งจะแพร่เข้าไปภายใน
phagolysosome (รูปที่ 11) nitric oxide อาจเข้ารวมกับ H2O2 หรือ O2- ที่สร้างจาก phagocyte oxidase ได้เป็น
reactive peroxynitrite radical ที่สามารถฆ่าเชื้อได้ (รูปที่ 12)
กลไกสุดท้ายคือ การทางานของเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีน (proteolytic enzyme) ใน neutrophil และ
macrophage ที่ถูกกระตุ้นจะมีการสร้าง proteolytic enzyme หลายๆตัวภายใน phagolysosome ที่ทาหน้าที่ใน
การทาลายเชื้อ เอนไซม์ที่สาคัญตัวหนึ่งใน neutrophil คือ elastase ซึ่งเป็นเอนไซม์ในกลุ่ม serine protease
พบว่ามีความสาคัญในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด เอนไซม์ที่สาคัญอีกตัวหนึ่งคือ cathepsin G จาก
การศึกษาในหนู พบว่าเอนไซม์นี้มีความจาเป็นในการฆ่าเชื้อของ phagocyte
อย่างไรก็ตาม หาก neutrophil และ macrophage ถูกกระตุ้นให้มีการทางานอย่างมาก จะมีการปล่อย
lysosomal enzyme, ROS และ nitric oxide ออกมานอกเซลล์ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อ
โดยรอบได้ เนื่องจากสารเหล่านี้ไม่สามารถแยกแยะระหว่างเนื้อเยื่อของโฮสต์กับเชื้อจุลชีพ
รูปที่ 12 การสร้าง ROS และnitric oxide โดย phagocyte เมื่อ
neutrophil และ macrophage กินเชื้อโดยกระบวนการ
phagocytosis จะกระตุ้นให้เกิดการทางานของ NADPH oxidase
และ iNOS ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทางานของเอนไซม์ทั้งสองตัว
นี้สามารถฆ่าเชื้อได้โดยชักนาให้เกิด oxidation, chlorination
และ nitration ของโมเลกุลต่างๆของเชื้อ ·OH: hydroxyl radical;
O2-: superoxide anion ; HOCl: hypochlorous acid; ·NO:
nitric oxide; ONOO-: peroxynitrite (ภาพจาก Immunity: The
Immune Response in Infectious and Inflammatory Disease.
2007 โดย DeFranco และคณะ หน้า 72)

38
การต้านเชื้อไวรัส
กลไกหลักที่ภูมิคุ้มกันแบบ innate ใช้ในการต่อต้านการติดเชื้อไวรัสคือ การสร้าง type I interferon ที่
มีหน้าที่สาคัญในการยับยั้งการเพิ่มจานวนของไวรัส จากที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าสัญญาณจาก PRR บางตัว
กระตุ้นให้มีการสร้าง IFN-α และ IFN-β ในเซลล์ชนิดต่างๆ ซึ่ง type I interferon ที่สร้างจากเซลล์เหล่านี้จะ
มีผลต่อเซลล์ที่ติดเชื้อเองหรือเซลล์ที่อยู่ข้างเคียงเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส โดยกลไกที่ใช้ในการ
ยับยั้งการเพิ่มจานวนไวรัส ได้แก่ การชักนาให้เซลล์สร้าง double-stranded RNA-activated serine/threonine
protein kinase (PKR) ที่ยับยั้งขั้นตอนการ transcription และ translation ของไวรัส ชักนาให้เซลล์สร้าง
2’,5’ oligoadenylate synthetase และ RNase L18, 19 ที่ทาการย่อย RNA ของไวรัส และเพิ่มการสร้าง Mx
protein ที่สามารถยับยั้งการประกอบเข้าเป็นอนุภาคของไวรัส (รูปที่ 13)
นอกจากนี้ type I interferon ยังเพิ่มความสามารถของ NK cell และ CD8+CTL ในการทาลายเซลล์ที่
มีการติดเชื้อ รวมทั้งกระตุ้นให้มีการแสดงออกของ MHC class I เพิ่มขึ้นบนผิวเซลล์ จึงเป็นการเพิ่มโอกาส
ให้เซลล์ที่มีการติดเชื้อถูกรับรู้และทาลายได้ด้วย CD8+CTL

รูปที่ 13 กลไกการทางานของ type
I interferon โดยเซลล์ ที่ ติ ด เชื้ อ
ไวรัสจะได้รับสัญญาณจาก TLR
และ PRR อื่นๆ ที่รับรู้ RNA ของ
ไวรั ส ภายในเซลล์ กระ ตุ้ น ให้
เซลล์มีการสร้าง type I interferon
(IFN-α และ IFN-β ) type I
interferon จะจับกับ IFN receptor
ที่อยู่บนผิวเซลล์ที่อยู่ข้างเคียง แล้ว
เกิดกระตุ้นให้มีการสร้างโปรตีนที่
ขัดขวางการเพิ่มจานวนของไวรัส
type I interferon อาจจั บ กั บ
receptor ที่อยู่บนผิวเซลล์ที่ติดเชื้อ
แล้ ว กระตุ้ น เซลล์ ใ ห้ มี ก ารสร้ า ง
โปรตี น ที่ ท าให้ เ ซลล์ ที่ ติ ด เชื้ อ ถู ก
ทาลายได้ด้วย CTL (ภาพจาก
Cellular
and
molecular
th
immunology. 6 ed 2007 โดย
Abbas และคณะ หน้า 286)

39
การกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบ adaptive
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ภูมิคุ้มกันแบบ innate นอกจากจะเป็นด่านแรกในการป้องกันการติด
เชื้อ ยังมีความสาคัญต่อทิศทางการตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบ adaptive ในการกระตุ้น lymphocyte นั้น
ต้องอาศัยอย่างน้อย 2 สัญญาณที่ต่างกันหรือที่เรียกว่า two-signal hypothesis สัญญาณแรกคือแอนติเจน
(หรือเรียกว่า signal 1) ทั้งนี้เพื่อให้ได้การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่จาเพาะ และสัญญาณที่สองมาจาก
โมเลกุลที่สร้างขึ้นขณะที่ภูมิคุ้มกันแบบ innate มีการตอบสนองต่อเชื้อหรือเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บ (signal 2) ทั้งนี้
ก็เพื่อให้ภูมิคุ้มกันแบบ adaptive ตอบสนองต่อการติดเชื้อร้ายแรง แต่ไม่ตอบสนองต่อแอนติเจนที่ไม่เป็น
อันตรายต่อร่างกาย เช่น แอนติเจนของร่างกาย (self antigen) โมเลกุลที่สร้างขึ้นขณะที่มีการตอบสนอง
ของภูมิคุ้มกันแบบ innate และทาหน้าที่เป็นสัญญาณที่สองในการกระตุ้น lymphocyte ได้แก่ costimulator
สาหรับ T cell และ cytokine สาหรับ T และ B cell (รูปที่ 14) รายละเอียดของการกระตุ้น lymphocyte จะ
ได้กล่าวถึงในบทที่ 8 และ 9
สัญญาณที่สองที่มาจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบ innate ต่อเชื้อต่างๆ นอกจากจะช่วย
ส่งเสริมการทางานของภูมิคุ้มกันแบบ adaptive ยังมีผลต่อการกาหนดทิศทางของการตอบสนองของภูมิคุ้ม
กันแบบ adaptive อีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมต่อการกาจัดเชื้อแต่ละชนิด ตัวอย่างเช่น T
cell มีหน้าที่ในการกระตุ้น macrophage ให้ทาลายเชื้อที่สามารถอาศัยอยู่ภายในเซลล์ (intracellular microbe)
และชักนาให้เกิดการอักเสบแบบ เพื่อจะให้ phagocyte มายังบริเวณที่มีการติดเชื้อ ด้วยเหตุนี้เชื้อโรคที่จับกับ
TLR และ PRR อื่นๆจึงมักจะกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของ T cell เนื่องจากว่าสัญญาณจาก PRR เหล่านี้
จะช่วยให้ antigen-presenting cell ชักนาให้ naïve T cell เปลี่ยนแปลงไปเป็น TH1 และ TH17 cell โดย TH1
จะหลั่ง IFN-γ ที่กระตุ้น macrophage ให้ทาลายเชื้อโรคที่กินเข้าไปได้ดีขึ้น ส่วน TH17 หลั่ง IL-17 ที่ช่วย
ดึงดูด neutrophil มายังบริเวณที่มีการอักเสบ ซึ่งการกระตุ้น T cell ให้แบ่งตัวเพิ่มจานวนและเปลี่ยนแปลง
ไปเป็น effector T cell ชนิดต่างๆนั้นก็เป็นผลมาจาก cytokine ที่หลั่งจากเซลล์ของภูมิคุ้มกันแบบ adaptive
ขณะที่มีการตอบสนองต่อเชื้อ รายละเอียดในการกระตุ้น T cell จะได้กล่าวถึงในบทที่ 8
รูปที่ 14 การกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบ adaptive โดยภูมิคุ้มกัน
แบบ innate การรับรู้แอนติเจนโดย lymphocyte เป็นสัญ
ญาณที่ ห นึ่ ง ในการกระตุ้ น lymphocyte และโมเลกุ ล ที่
สร้างขึ้นขณะที่มีการตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบ innate
เป็นสัญญาณที่สอง ในภาพแสดงการกระตุ้น B cell ทั้งนี้
การกระตุ้ น T cell ก็มี หลั กการเป็ น เช่ น เดี ย วกัน แต่
สัญญาณที่สองนั้นจะแตกต่างการระหว่าง B และ T cell
(ภาพจาก Cellular and molecular immunology. 7th ed 2012
โดย Abbas และคณะ หน้า 85)

40
หนังสืออ้างอิง
1. DeFranco AL, Locksley RM and Robertson M. Immunity: The Immune Response in Infectious and
Inflammatory Disease. London: New Science Press Ltd; 2007.
2. Abbas Ak, Lichtman AH and Pillai S. Cellular and Molecular Immunology. 7rd ed. Philadelphia:
Elsevier Sauder; 2012.
3. Murphy KP. Janeway’s Immunobiology. 8th ed. New York: Garland Science; 2012
4. Meylan E, Tschopp J and Karin M. Intracellular pattern recognition receptors in the host response.
Nature 2006; 442, 39-44
5. Fujita T. Evolution of the lectin-complement pathway and its role in innate immunity. Nature Reviews
Immunology 2002; vol 2: 346-353

บทที่ 3

Immunoglobulins and Immunoglobulin Genes
หทัยรัตน์ ธนัญชัย
แอนติบอดีเป็นโปรตีนในกระแสเลือดที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อแอนติเจนที่ได้รับเข้าไป โมเลกุล
แอนติบอดีมีความหลากหลายอย่างมากและมีความจาเพาะต่อสิ่งแปลกปลอม อีกทั้งเป็นโมเลกุลหลักที่ทา
หน้าที่ในภูมิคุ้มกันด้านสารน้าในการต่อต้านเชื้อโรคชนิด ต่างๆ ในปี ค.ศ. 1890 Emil von Behring และ
Shibasaburo Kitasato ประสบความสาเร็จจากการรักษาโรคคอตีบ (diphtheria) ด้วยการใช้ซีรั่มจากสัตว์ที่ถูก
กระตุ้นด้วย diphtheria toxin ที่ถูกทาให้หมดฤทธิ์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้ทราบถึงบทบาทในการป้องกัน
โรคของโปรตีนในซีรั่มและเป็นจุดกาเนิดของวิทยาภูมิคุ้มกันสมัยใหม่ โดยเริ่มแรกเรียกกลุ่มของโปรตีน ที่
ท าหน้า ที่ ป้ องกั นสารพิ ษ นี้ ว่า antitoxin ต่อมาพบว่า นอกจากสารพิ ษ จากเชื้อ แล้ว โปรตีนที่ มีลัก ษณะ
คล้ายๆกันนี้ยังสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสารอื่นๆ จึงเรียกโปรตีนนี้ใหม่ว่าแอนติบอดี และเรียกสารที่กระตุ้น
ให้มีการสร้างแอนติบอดีและถูกรับรู้ด้วยแอนติบอดีว่าแอนติเจน
แอนติบอดีสามารถพบได้สองรูปแบบคือ รูปแบบที่พบอยู่บนผิวของ B cell (membrane-bound
antibody) ซึ่งจะทาหน้าที่เป็น antigen receptor และรูปแบบที่พบในสารน้าต่างๆทั่วร่างกาย (secreted
antibody) โดยเฉพาะในซีรั่มและสารคัดหลั่งต่างๆ ตามระบบเยื่อเมือก ซึ่งจะทาหน้าที่ในการกาจัดเชื้อหรือ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อที่ก่อโรค เมื่อร่างกายได้รับสิ่งแปลกปลอม เช่น เชื้อจุลชีพ หรือถูกกระตุ้น
ด้วยแอนติเจน B cell ที่มี antigen receptor ที่จาเพาะต่อแอนติเจนนั้นจะถูกกระตุ้นให้มีการแบ่งตัวเพิ่ม
จานวนและเปลี่ยนแปลงไปเป็น plasma cell ที่ทาหน้าที่ในการสร้างและหลั่งแอนติบอดีเพื่อตอบสนองต่อสิ่ง
แปลกปลอมหรือแอนติเจนนั้น แอนติบอดีที่หลั่งออกมานี้จะทาปฏิกิริยากับแอนติเจนอย่างจาเพาะ และการ
ทาปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดีนั้นสามารถก่อให้เกิดผลทางชีวภาพต่างๆตามมา เช่น การตรึง
คอมพลีเมนต์แล้วทาให้เกิดการแตกสลายของเซลล์ หรือการช่วยให้มีการจับกินสิ่งแปลกปลอมต่างๆได้ดีขึ้น
เมื่อทาการแยกโปรตีนในซีรั่มคนปกติด้วยกระแสไฟฟ้า (eletrophoresis) โปรตีนต่างๆ ที่อยู่ในซีรั่ม
จะแยกออกจากกันตามประจุไฟฟ้า albumin เป็นโปรตีนที่มีประจุลบมากที่สุดจะเคลื่อนที่ไปยังขั้วบวกได้
เร็วที่สุด ตามด้วย 1, 2,  และ -globulin พบว่าแอนติบอดีส่วนใหญ่อยู่ในส่วนของ -globulin และ
บางส่วนอยู่ใน -globulin เนื่องจากแอนติบอดีส่วนใหญ่อยู่ในส่วนของ - globulin และมีคุณสมบัติที่
เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกัน ดังนั้นจึงเรียกแอนติบอดีอีกชื่อหนึ่งว่าอิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulin; Ig)

42

โครงสร้างของอิมมูโนโกลบูลิน
อิมมูโนโกลบูลินแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ 5 ชนิด (class) คือ IgG, IgA, IgM, IgD และ IgE โดยอิมมู
โนโกลบูลินแต่ละชนิดจะมีโครงสร้างพื้นฐาน (basic unit) ที่ใกล้เคียงกัน คือ ประกอบด้วยสาย polypeptide
4 สาย แบ่งเป็น heavy chain ที่เหมือนกัน 2 สาย และ light chain ที่เหมือนกัน 2 สาย เชื่อมต่อกันด้วย
disulfide bond ภายใน heavy chain และ light chain เองก็มี intrachain disulfide bond และ noncovalent
bond อื่นๆ ทาให้โมเลกุลของ heavy chain และ light chain เกิดการงอพับเป็น globular structure เรียกว่า
immunoglobulin domain แต่ละ domain ประกอบด้วยกรดอะมิโนประมาณ 110 ตัว โครงสร้างที่เป็น
domain นี้มีความสาคัญต่อคุณสมบัติทางชีวภาพของอิมมูโนโกลบูลินแต่ละชนิดเป็นอย่างยิ่ง (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างพื้นฐานของอิมมูโนโกลบูลิน (ภาพจาก Immunology 7th ed 2006 โดย Male และคณะ หน้า 63)

การเรียงตัวของกรดอะมิโนบนสาย heavy และ light chain แบ่งเป็น variable (V) region ซึ่งอยู่ทาง
ปลายด้าน amino terminal (N-terminal) เป็นบริเวณที่การเรียงตัวของกรดอะมิโนไม่คงที่ และ constant
(C) region ทางด้าน carboxy terminal (C-terminal) ซึ่งมีการเรียงตัวของกรดอะมิโนค่อนข้างคงที่ เมื่อ
heavy และ light chain ประกอบกันเป็นโมเลกุลของอิมมูโนโกลบูลินจะใช้ส่วนของ V region ของทั้ง
heavy และ light chain นี้ในการจับกับแอนติเจน ภายใน V region ของทั้ง heavy และ light chain เองจะมี
สามบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนมากกว่าบริเวณอื่น เรียกว่า hypervariable region เมื่อเกิด
การม้วนพับของสาย heavy และ light chain ทาให้บริเวณ hypervariable region ทั้งสามแห่งเกิดเป็น loop ขึ้น
(รูปที่ 2) ส่วนของ V region ที่ใช้ในการจับกับแอนติเจน (antigen-binding site) นั้นเกิดจาก hypervariable
region loop ทั้ง สามบริเวณของ heavy และ light chain ที่ มาประกอบเข้าด้วยกั น เนื่องจากบริเวณ
hypervariable region นี้ เ ป็ น บริ เ วณที่ ใ ช้ ใ นการจั บ กั บ แอนติ เ จน ดั ง นั้ น จึ ง อาจเรี ย กบริ เ วณนี้ ว่ า
complementarity- determining regions (CDRS)

43

รูปที่ 2 Hypervariable region ใน variable region ของอิมมูโนโกลบูลิน (A) ฮิสโตแกรมแสดงการเปลี่ยนแปลงของกรดอะ
มิโนในตาแหน่งต่างๆของ V region บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนมาก (hypervariable) มีอยู่ 3 บริเวณได้แก่
CDR1, CDR2 และ CDR3 ตามลาดับ ซึ่ง hypervariable region ทั้ง 3 บริเวณนั้นพบในสาย heavy chain เช่นเดียวกัน (B)
แสดงตาแหน่ง CDR1, CDR2 และ CDR3 ใน V region ของ light chain ซึ่งสอดคล้องกับ hypervariable region ในภาพ A
(ภาพจาก Cellular and molecular immunology. 7th ed 2012 โดย Abbas และคณะ หน้า 94)

โครงสร้างของ light chain
Light chain เป็นสาย polypeptide ประกอบด้วยกรดอะมิโนประมาณ 210 ตัว แบ่งออกเป็น 2
domain คือ VL และ CL ซึ่งอยู่ในบริเวณของ variable และ constant region ตามลาดับ (รูปที่ 1)
Light chain มี 2 ชนิด คือ kappa () และ lambda () อิมมูโนโกลบูลินแต่ละโมเลกุลจะ
ประกอบ ด้วยสาย  หรือ  ชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น ในคนและสัตว์แต่ละชนิดจะมีการสร้างอิมมูโนโกล
บูลินที่มี light chain เป็นแบบ  หรือ  ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน
โครงสร้างของ heavy chain
สาย heavy chain ประกอบด้วยกรดอะมิโนประมาณ 450-550 ตัว แบ่งออกเป็น 2 ส่วนเช่นเดียวกับ
light chain คือ ส่วน variable region ทางด้าน N-terminal ประกอบด้วย 1 domain คือ VH และในส่วนของ
constant region ทางด้าน C-terminal ซึ่งประกอบด้วย 3-4 domain คือ CH1, CH2, CH3 และ CH4 ตามแต่
ชนิดของ heavy chain (รูปที่ 1)
Heavy chain แบ่งได้เป็น 5 แบบ คือ , , ,  และ  โดยอาศัยความแตกต่างของ heavy chain
นี้ ทาให้สามารถแบ่งอิมมูโนโกลบูลินออกได้เป็น 5 กลุ่ม (class) คือ IgG, IgA, IgM, IgD และ IgE
ตามลาดับ (รูปที่ 3) นอกจากนี้อิมมูโนโกลบูลินบางกลุ่มยังสามารถแยกเป็นกลุ่มย่อย (subclass) ได้อีกตาม
ความแตกต่างเล็กน้อยภายใน heavy chain ได้แก่ IgG แบ่งได้เป็น 4 subclass คือ IgG1, IgG2, IgG3 และ
IgG4 และ IgA แบ่งเป็น 2 subclass คือ IgA1 และ IgA2

44

รูปที่ 3 อิมมูโนโกลบูลินชนิดต่างๆจาแนกตามความแตกต่างของ constant region ของ heavy chain ส่วนของ constant
region นี้ถูกกาหนดการสร้างโดย C-region gene ที่อยู่กลุ่มของยีนที่ควบคุมการสร้างอิมมูโนโกลบูลิน นอกจากนี้อิมมูโน
โกลบูลินแต่ละชนิดยังมีความแตกต่างกันในการเติมหมู่น้าตาล (แสดงโดยรูปหกเหลี่ยม) (ดัดแปลงจาก Janeway’s
Immunology. 8th ed 2012 โดย Murphy หน้า 175)

Hinge region เป็นบริเวณที่อยู่ระหว่าง CH1 และ CH2 domain ของ , ,  H-chain ประกอบด้วย
กรดอะมิโนประมาณ 10-60 ตัว ตามแต่ชนิดของ heavy chain hinge region นี้จะช่วยป้องกันไม่ให้โมเลกุล
ของอิมมูโนโกลบูลินม้วนพับเป็น globular structure จึงเป็นตาแหน่งเปิดที่เอนไซม์ต่างๆ จะเข้ามาย่อยได้ง่าย
และเป็นบริเวณที่ทาให้โมเลกุลของของอิมมูโนโกลบูลินมีความยืดหยุ่นและสามารถจับกับ แอนติเจน 2
โมเลกุลที่อยู่ห่างกันได้ (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 แสดงความยืดหยุ่นของโมเลกุลแอนติบอดี ซึ่งเป็นผลมาจาก hinge region ที่อยู่ระหว่าง CH1 และ CH2 domain ทา
ให้ antigen-binding site ของแอนติบอดีสามารถจับกับ epitope บนผิวเซลล์ที่อยู่ห่างกัน (A) หรืออยู่ใกล้กัน (B) ได้ (ภาพ
จาก Cellular and molecular immunology. 7th ed 2012 โดย Abbas และคณะ หน้า 95)

45
อิมมูโนโกลบูลินที่สร้างและหลั่งออกมาจาก plasma cell (secretory form) ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป
monomeric form คือ มี 2 heavy chain และ 2 light chain ประกอบเป็นอิมมูโนโกลบูลิน 1 โมเลกุล แต่
secretory form ของ IgM และ IgA จะอยู่ในรูป multimeric form ทั้งนี้เกิดจากส่วนของกรดอะมิโนที่
เพิ่มขึ้นทางด้าน C-terminal ของ heavy chain ที่เรียกว่า tail piece (รูปที่ 5) โดย tail piece ของ μ และ α
heavy chain จะ form disulfide bond กับ joining (J) chain ซึ่งเป็นสาย polypeptide ขนาด 15 kD ทาให้
โมเลกุลของ IgM อยู่ในรูป pentamer และ IgA อยู่ในรูป dimer หรือ trimer
อิมมูโนโกลบูลินที่อยู่บนผิวของ B cell (membrane-bound form) ทางปลายด้าน C-terminal ของ
heavy chain จะมีส่วนที่แทรกไปในผนังเซลล์ (transmembrane region) เพื่อยึดโมเลกุลของอิมมูโนโกลบู
ลินให้อยู่บนผิวเซลล์ และส่วนปลายที่อยู่ภายในไซโตพลาสซึม (cytoplasmic tail) (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 heavy chain ของอิมมูโนโกลบูลินแบบอยู่บนผิวเซลล์และแบบที่หลั่งออกมาจากเซลล์ (ภาพจาก Cellular and
molecular immunology. 6th ed 2007 โดย Abbas และคณะ หน้า 89)

การศึกษาองค์ประกอบของ IgG โดยการย่อยด้วยเอนไซม์
การศึกษาหน้าที่ของส่วนต่างๆของอิมมูโนโกลบูลินได้จากการนา IgG มาย่อยด้วยเอนไซม์ต่างๆ
เมื่อทาการย่อย IgG ด้วยเอนไซม์ papain papain จะย่อย heavy chain บริเวณ hinge region ที่อยู่เหนือ
disulfide bond ทาให้ได้ชิ้นส่วน 3 ชิ้น คือ ชิ้นส่วนที่เหมือนกัน 2 ชิ้นที่สามารถจับกับแอนติเจนได้
เรียกว่า Fab หรือ antigen-binding fragment และชิ้นส่วนที่แยกได้ด้วยการตกผลึกอีก 1 ชิ้น เรียกว่า Fc
หรือ crystallizable fragment ถ้าทาการย่อย IgG ด้วยเอนไซม์ pepsin ซึ่งจะย่อย heavy chain บริเวณ
hinge region ที่อยู่ถัดจาก disulfide bond ที่เชื่อมระหว่าง heavy chain ทาให้ได้ F (ab)2 ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่
มี 2 antigen-binding site ส่วน Fc นั้นจะถูกย่อยเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ (รูปที่ 6)

46

รูปที่ 6 ชิ้นส่วนของ IgG ที่ถูกย่อยด้วยเอนไซม์ IgG ถูกย่อยด้วยเอนไซม์ papain (a) และ pepsin (b) ตรงตาแหน่งลูกศรชี้
การย่อยด้วย papain ทาให้ได้ Fab 2 ชิ้น และ Fc 1 ชิ้น เมื่อย่อยด้วย pepsin จะได้ F(ab’)2 1 ชิ้น (ภาพจาก Cellular and
Molecular Immunology. 7th ed 2012 โดย Abbas และคณะ หน้า 93)

คุณสมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และชีวภาพของอิมมูโนโกลบูลินชนิดต่างๆ (ตารางที่ 1)
IgG เป็นอิมมูโนโกลบูลินที่มีปริมาณมากที่สุดในซีรั่ม ดังนั้นจึงมีบทบาทสาคัญในการป้องกันโรค
ติดเชื้อต่างๆ IgG ในคนสามารถแบ่งได้เป็น 4 subclass คือ IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 ตามความแตกต่าง
ของการเรียงตัวของกรดอะมิโนในส่วน constant region ของ heavy chain และความยาวของ hinge region
(รูปที่ 7) IgG เป็นอิมมูโนโกลบูลินชนิดเดียวที่สามารถผ่านรกได้ ดังนั้นจึงมีบทบาทสาคัญในการป้องกัน
การติดเชื้อในทารกแรกคลอด นอกจากนี้ IgG ทุก subclass ยกเว้น IgG4 ยังสามารถตรึงคอนพลีเมนต์ซึ่งจะ
ช่วยกาจัดสิ่งแปลกปลอมได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งส่วน Fc ของ IgG ยังสามารถจับกับที่รับของ Fc (Fc receptor)
ที่อยู่บนผิวของ phagocyte ทาให้สิ่งแปลกปลอมถูกกินได้ง่ายขึ้น (opsonization) ระดับของ IgG จะเพิ่ม
สูงขึ้นมากภายหลังจากได้รับการกระตุ้นด้วยแอนติเจนต่างๆโดยเฉพาะใน secondary response

47

รูปที่ 7 โครงสร้างของอิมมูโนโกลบูลินชนิดต่างๆ (ภาพจาก Immunology. 7th ed 2006 โดย Male และคณะ หน้า 65)

IgA พบมากในสารคัดหลั่งต่างๆทั่วร่างกาย เช่น น้านม (colostrum) น้าตา น้าลาย สารคัดหลั่งจาก
ปอด ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ และระบบขับถ่าย ด้วยเหตุนี้ IgA จึงมีบทบาทสาคัญในการ
ป้องกันการติดเชื้อในระบบเยื่อบุต่างๆ (mucosal immune system) IgA มี 2 subclass คือ IgA1, IgA2 โดย
ในสารคัดหลั่งนั้นจะพบ IgA2 มากกว่า IgA1 สามารถพบ IgA ในรูปของ monomer, dimer และ trimer
IgA ส่วนใหญ่ในซีรั่มจะพบอยู่ในรูป monomer แต่ในสารคัดหลั่งจะพบอยู่ในรูป dimer ที่เรียกว่า secretory
IgA (sIgA)

48
การขนส่ง IgA ออกมาในสารคัดหลั่งนั้นเริ่มจากโมเลกุล IgA ที่สร้างโดย plasma cell บริเวณ
laminar propria มาเชื่อมกันเป็น dimer ด้วย J-chain จากนั้น dimeric IgA จะจับกับ poly-Ig receptor ที่อยู่
ทางด้าน basal ของ epithelial cell แล้วเกิดกระบวนการ endocytosis เพื่อนาโมเลกุลของ IgA ไปยังด้าน
apical ของ epithelial cell ในระหว่างนี้ poly-Ig receptor จะถูกตัด โดยจะเหลือส่วนของ transmembrane
และ cytoplasmic domain ติดอยู่กับเยื่อหุ้มเซลล์ของ epithelial cell ส่วน extracellular domain นั้นยังคงจับ
อยู่กับโมเลกุลของ IgA ที่ถูกส่งออกไปยัง lumen เรียกส่วนของ poly-Ig receptor ที่ยังรวมอยู่กับ dimeric
IgA นี้ว่า secretory component (รูปที่ 8) ซึ่ง secretory component นี้จะช่วยป้องกันไม่ให้โมเลกุล IgA ถูกย่อย
ด้วยเอนไซม์ที่อยู่ใน lumen ของทางเดินอาหาร เรียกโมเลกุล IgA ที่มี secretory component จับอยู่นี้ว่า
secretory IgA (sIgA) IgA ไม่ผ่านรกและไม่สามารถตรึงคอมพลีเมนต์

รูปที่ 8 การขนส่ง IgA ผ่าน epithelial cell เริ่มจาก IgA ที่สร้างจาก plasma cell บริเวณ mucosal tissue จับกับ poly-Ig
receptor ที่ อยู่ทางด้าน basal ของ epithelial cell แล้วถูกส่งไปยัง lumen โดยกระบวนการ transcytosis เกิดการตัดสาย polyIg receptor ทา ให้โมเลกุล IgA หลุดออกสู่ lumen (ภาพจาก Cellular and Molecular Immunology. 7th ed 2012 โดย Abbas
และคณะ หน้า 304)

IgM พบอยู่ในกระแสเลือดในรูปแบบ pentamer คือ ประกอบด้วย 5 basic unit (รูปที่ 7) IgM เป็น
อิมมูโนโกลบูลินชนิดแรกที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อได้รับแอนติเจนเข้าไปเป็นครั้งแรก
(primary antibody
response) ดังนั้น IgM จึงเป็นด่านแรกในการป้องกันการติดเชื้อต่างๆ IgM ไม่ผ่านรก แต่มีความสามารถ
ในการตรึงคอมพลีเมนต์ได้ดีกว่า IgG (ตารางที่ 1) นอกจากนี้ยังพบ monomeric IgM บนผิวของ naive B
cell ที่ทาหน้าที่เป็น antigen receptor

49
IgD พบอยู่บนผิวของ B cell ร่วมกับ IgM คุณสมบัติทางชีวภาพที่สาคัญของ IgD ยังไม่ทราบแน่
ชัด แต่คาดว่า IgD อาจจะมีบทบาทในการแบ่งตัวและการเปลี่ยนแปลงของ B cell ที่ถูกกระตุ้นด้วย
แอนติเจน
IgE เป็นอิมมูโนโกลบูลินที่พบได้น้อยที่สุดในซีรั่ม ส่วน Fc ของ IgE สามารถจับกับที่รับที่อยู่บน
ผิวของ basophil และ mast cell ได้อย่างแน่นหนา เมื่อร่างกายได้รับแอนติเจน ก็จะจับกับ IgE ที่อยู่บนผิว
ของเซลล์เหล่านั้น กระตุ้นให้เซลล์หลั่งสาร (mediators) ต่างๆออกมา ทาให้เกิดกา